VO-raad wil af van lesroosters en lesuren

Rosenmoller-weeklog-foto_450x200.jpg

Paul Rosenmöller pleit in Trouw voor het loslaten van het klassikale model van jaarklassen om zo de docent meer ruimte te geven zijn lessen voor te bereiden.

"Als docenten minder uren voor de klas staan, kunnen ze beter onderwijs geven. Platform2032, de commissie die zich over de toekomst van het onderwijs buigt, maakt er een punt van in haar voorlopige advies aan het kabinet: leraren hebben tijd en mogelijkheden nodig om hun eigen lessen te ontwikkelen en zelf te blijven leren."

"Minder lesuren betekent niet per se minder onderwijs. Leerlingen leren ook als ze zelfstandig aan het werk zijn, of tijdens een stage bij een bedrijf. Onderwijs is niet alleen een lokaal met kinderen en een leraar ervoor, dat staat sinds dit schooljaar ook in de wet. Ook binnen de school kan het slimmer: laat drie klassen tegelijk een film zien, dan kunnen twee docenten iets anders doen. Als je het klassieke model van jaarlagen en roosters loslaat, kun je onderwijs thematisch en flexibel organiseren."

De werkdruk van leraren wordt hier misbruikt als argument om een einde te maken aan succesvol, gestructureerd klassikaal onderwijs. Laten we gewoon het studiehuis nog maar een keertje uitproberen. Er zijn nu tenslotte betere computers. 

Wat zouden de voordelen voor de besturen zijn van al deze flexibiliteit vraag je je af.

14 Reacties

 1. ik vind persoonlijk die “

  ik vind persoonlijk die " film" helemaal bizar.

  Laat die kinderen nog meer apatisch naar een scherm staren.

  En wat voor fims, heeft de VO Raad of de inzittenden ervan soms aandelen in een leuk bedrijfje dat educatieve films maakt? Wat IS dit voor idee? afleiding om de cao onderhandelingen buiten zicht te houden ?

 2. Rosenmöller doet of hij ook

  Rosenmöller doet of hij ook nemens de docenten spreekt. TROUW zou er goed aan doen om bij een willekeurige school de meningen van de leraren (die zouden moeten vermelden op welk schooltype ze les geven) over de plannen en inzichten van Rosenmöller moeten verzamelen. Elke leraar zou anoniem moeten kunnen reageren en moeten vermelden namens hoeveel leraren (anoniem, maar wel met de vermelding van het schooltype waarop zij les geven) zij spreken. Natuurlijk mogen daarbij vanwegen eerlijk tellen leraren niet in meer dan één reactie geteld worden. Zo zou TROUW te weten moeten kunnen komen hoe de leraren op een bepaalde school en waarschijnlijk ook landelijk over de ideeén van hem denken. Ik denk dat TROUW weinig medewerking van een school zal krijgen en daaruit valt dn wel te concluderen dat de meeste leraren niet positief zijn  over het verhaal van Rosenmöller.

 3. Het is nooit goed of het
  Het is nooit goed of het deugt niet. Ik vond het een verfrissend interview, bijvoorbeeld omdat Rosenmöller zich duidelijk uitspreekt over onderwijstijd vs kwaliteit. “Hij roept schoolleiders vandaag – op de Dag van de Leraar – op kritisch te kijken naar het aantal uren dat docenten voor de klas staan. “Vraag je af hoe effectief een extra lesuur is. Kwaliteit boven kwantiteit. We moeten heilige huisjes ter discussie durven stellen: het rooster, het aantal lesuren, de dominante sturing van bovenaf.” Dat zijn woorden naar mijn docentenhart.

 4. Beste ooggetuige,

  Beste ooggetuige,

   

  het is prima om de boel zo nu en dan eens stevig op te schudden.

  Maar film kijken ipv iets anders? Met 3 klassen tegelijk? 

 5. De minister van Onderwijs

  De minister van Onderwijs besloot ooit eens de werklast van de leraren te verminderen door ze een week vakantie af te pakken. Nu probeert de voorzitter van de MO-raad, een soort Onderminister van Onderwijs, via een soortgelijke truc eveneens zijn deernis met de overwerkte leraren te slijten. Bij het vroegere gestructureerde onderwijs was een voor de meeste leerlingen optimale verhoudig van les en zelfstandig werken. Dat zelftandig werken heette toen huiswerk maken. En de leraar had voldoende tijd om zijn lessen voor te bereiden. Wat Rosenmöller schrijft is flauwekul.

  Er is geen reden om aan te nemen dat de reactie van Ooggetuige representatief voor wat de leraren er van vindenis. Te meer daar wij niet weten wie hij is en in welke omstandigheden hij verkeert. Maar het zou BON ten goede komen als zij kon aantonen dat de meeste leraren er anders over denken. Waarom stelt zij TROUW niet voor om samen met haar daarnaar een quantitatief onderzoek te doen? Op 2 of 3 willekeurige scholengemeenschappen. In de vorm van een stemming met een beperkt aantal vragen waartoe ook de vraag behoort op welk schooltype de stemuitbrenger les geeft. Als de scholen weigeren om mee te werken staat BON veel sterker in zijn overtuiging dat Rosenmöllernamens zijn kliek spreekt en de docenten niet achter hem staan. Ik kan me goed voorstllen dat TROUW aan zo'n onderzoek zou willen meewerken.

 6. Als het allemaal zoveel

  Als het allemaal zoveel efficiënter kan, zoals Rosenmöller beweert, met minder docenten per groep leerlingen, hoe kan het dan dat particuliere VO-scholen dat wereldwijd niet allang doen? Dat zou toch een geweldige kostenbesparing en/of kwaliteitsverbetering zijn? Goed voor winst en marktaandeel. Toch doen die scholen dat niet. Hoe zou dat nou toch komen?

   

  Verder is het ook grappig dat Rosenmöller eerst loopt te roepen om meer maatwerk/differentiatie, maar dat vervolgens wil combineren met niveaumenging en nu ook minder docenten per leerling. Hij is echt helemaal de draad kwijt.

   

  De enige lijn die te ontdekken valt in wat Rosenmöller van bovenaf namens zijn VO-megascholenbestuurders loopt te roepen, is dat het gewone klassikale onderwijs afgebroken moet worden. Terwijl dat klassikale onderwijs nou juist is waarom docenten ooit docent zijn geworden.

 7. @Em70

  @Em70

  Rosenmöller is de draad helemaal niet kwijt.

  Hij pleit heel nadrukkelijk voor meer vrijheid voor de scholen (lees: schoolbesturen).

  Daaromheen zet hij een verhaal. Als die vrijheid er is, dan kunnen docenten minder lessen geven, dan kunnen groepen bij elkaar, enz enz.  Wel de nadruk op kunnen.

  Het gaat de VO-raad niet om het verhaal, maar om de uitkomst. Meer vrijheid.

 8. @Oogetuige: u heeft wel erg

  @Oogetuige: u heeft wel erg veel vertrouwen in de mensheid, en in het bijzonder in Rosenmöller. Ik vind zijn uitspraken hypocriet. Als hij werkelijk wat wil doen aan de werkdruk van de leraren, en dat kan hij in zijn positie, dan zou hij: 1. het maximum aantal klokuren dat de leraar per jaar les moet geven verminderen tot bijvorbeeld 700 uur,  2. De voorbereidingstijd verhogen (opslagfactor minimaal 0,7)  en 3. De gemiddelde klassegrootte verlagen en een maximum klassegrootte vastleggen (bijvorbeeld 25). Pas dan is hij geloofwaardig. Doet hij dat niet, dan blijft het vrijblijvend geklets in de ruimte.

 9. @JTS

  @JTS

  Er is (voor zover ik weet) nog steeds een minimum aantal uren dat leerlingen in het voortgezet onderwijs les moeten krijgen. Dit minimum is internationaal gezien hoog. Het verminderen van het aantal kinderen in de klas en het verlagen van het aantal uren dat een leraar lesgeeft maakt het dan noodzakelijk om veel meer leraren in dienst te nemen. Ten eerste zijn die er niet en ten tweede is het geld er niet om die leraren het CAO salaris te betalen. Dus Rosenmoller kan dit probleem niet in zijn eentje oplossen; de rijksoverheid zal ook zijn steentje moeten bijdragen.

 10. @Malmaison: sinds wanneer is
  @Malmaison: sinds wanneer is het nodig dat een reactie in dit forum representatief is voor wat leraren er van vinden? Ik probeer in mijn reactie van 5/10 ook niet die indruk te wekken: het lijkt me – door het gebruik van woorden als “ik” en “mijn” overduidelijk dat het om mijn individuele opvatting gaat.
  @wms: een van de meest verlammende ideeën in het onderwijs is dat iedereen voortdurend denkt dat er van alles moet: het moet van de schoolleiding, het moet van de inspectie, het moet van het bestuur etc. Als een school dat wil doorbreken, blijkt er in de praktijk best veel vrijheid te zijn. Het is goed als die vrijheid vergroot wordt, en wat dat betreft ben ik blij met Rosenmöllers woorden, maar de realiteit is dat die vrijheid er nu ook al is. Daar moeten scholen / docenten wel mee om durven gaan. Dat is misschien wel het grootste knelpunt.

 11. Natuurlijk is dat zo, Mark.

  Natuurlijk is dat zo, Mark. En gezien zijn goede contacten als oud-politicus zou Rosenmöller zich daarvoor in Den Haag sterk moeten en kunnen maken. Maar tot nu toe is daar weinig van gebleken. Geld is overigens niet alleen het probleem. Eerder de zeggenschap daarover. En zolang de besturen in het onderwijs hier teveel invloed op hebben, komt het geld vaak niet daar waar het terecht zou moeten komen. De rijksoverheid kan hier door wetgeving (afschaffing van de lumpsum, lerarensalarissen direct betaald door het ministerie) veel verbeteren zonder dat dit extra geld hoeft te kosten.

 12. Verbijsterend! En zo iemand

  Verbijsterend! En zo iemand vertegenwoordigt kennelijk "het"  VO, althans de diverse besturen. Maar wie houdt die besturen tegen het onderwijs te degraderen tot bezigheidstherapie? Een bestuur dat deze P.R. wil volgen, mag dat. Gooi alle rotzooi gewoon op een grote hoop, doet u maar. Maar waarom zou zo'n misbaksel van een voorstel HEEL het onderwijs moeten gelden?! De voorstellen van P.R. doen mij denken aan de noodmaatregelen die genomen moesten worden bij ziekte van een leerkracht. De man weet niet waarover hij praat, maar heeft kennelijk een 'visie'. Dromen zijn bedrog, zeg ik steeds. Maar daarmee val ik in de categorie 'fout en volkomen achterhaald', ondanks bewezen successen als leerkracht.

  De centrale sturing van ons onderwijs neemt verontrustende vormen aan. Deze P.R. schijnt een voorman in deze ontwikkelingen te willen zijn. Tevens schijnt vooral een stroming maatgevend te moeten zijn. Bizarre ontwikkelingen voor iedereen die eigen kleine autonomie in het veld, met haar ouders, nog gekend heeft. Autonomie die goed was. Grote roergangers zijn de pest voor de kleine autonomie.

Reacties zijn gesloten.