Nieuws uit de rekenarena

arena-3-1455564_450x200.jpg

Afgelopen dagen heeft de Tweede Kamer uitgebreid gesproken over de rekentoets, we schreven daar eerder over. Graag houden we u van de verdere gang van zaken op de hoogte.

BON bestuurslid Karin den Heijer was, is en blijft zeer actief in de verschillende media. U vindt een terugkijk/-luister/-leeslijstje hier direct onder.

Daarna treft u een lijst van aangenomen moties, waarvan twee veel verder kunnen strekken dan alleen de rekentoets. De rekenmachine verdwijnt als het goed is uit grote delen van de Cito-toetsenbank, en er wordt onderzocht waar al die extra rekengelden aan zijn besteed. Dit gebeurde naar aanleiding van verhalen dat veel mbo leerlingen zeggen geen extra rekenlessen te hebben gehad.

Eerst de optredens van Karin de Heijer:

Dinsdag 6/10

Radio 1

In debat met Tweede Kamerlid Karin Straus over de rekentoets

www.npo.nl/radio-eenvandaag/06-10-2015/RBX_AVRO_577466/RBX_AT_2204909

Na ruim 4 minuten.

 

Woensdag 7/10

Lerarencongres, uitgezonden door Telegraaf

Lezing: "Geheime examens horen niet in ons onderwijs"

www.telegraaf.nl/tv/nieuws/ttvnieuws/24587440/__Geheimen_uit_de_rekentoets_onthuld__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

 

Vrijdag 9/10

Radio 1 WNL Opiniemakers

www.radio1.nl/item/321625-Opiniemaker-is-Jean-Dohmen.html

 

Zaterdag 10/10

De voicemail van Mark Rutte

www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2015-10-10/16:00

Na 18 minuten.

 

Maandag 12/10

avrotros RADAR

www.radartv.nl/uitzending/vorige-uitzending/ (wel Karin, maar niet echt over de rekentoets;-)

De aangenome moties

Zeker niet minder belangrijk zijn de moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen:(dank aan Prof. dr. Jan van de Craats voor het kant en klare lijstje!). Let men name op motie 64: "…  gebruik van een rekenmachine in de rekentoets alleen toe te staan wanneer dat in het dagelijks leven noodzakelijk is …

en

verzoekt de regering, het advies van de commissie-Bosker toe te passen en de rekenmachine verder alleen toe te staan voor opgaven die het gebruik van een rekenmachine toetsen ...."
 

Dat zou betekenen dat de meeste oude opgaven uit de Cito-toetsenbank de prullenbak in kunnen! 

 

Uitermate belangrijk is ook motie 66 door Strauss (VVD) en van Dijk (SP) die zegt dat er een onderzoek komt naar waar de rekengelden voor zijn gebruikt. Iets waar de mbo-raad zich hard tegen heeft verzet.

**********************

Motie nr. 59, ingediend door Rog (CDA)

 

De Kamer:

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat goed rekenonderwijs thuishoort op de basisschool, maar dat we altijd de ambitie moeten hebben om de rekenvaardigheid verder te verbeteren, ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs;

 

overwegende dat het hierbij van groot belang is om het onderwijsveld, en in het bijzonder de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, NVvW, te betrekken;

 

verzoekt de regering, in overleg met het onderwijsveld, en in het bijzonder met de NVvW, per sector een aanpak te ontwikkelen ter verbetering en borging van de rekenvaardigheid,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

****************

 

Motie nr. 63, ingediend door Jadnanansing (PvdA):

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de regering vaststelt dat de verbetering van rekenvaardigheden bij leerlingen in het mbo nog te ver achterblijft om de rekentoets mee te laten tellen voor het behalen van een diploma;

 

constaterende dat dit volgens de toetsingsresultaten voor 2015 ook geldt voor leerlingen op havo en vmbo, maar dat de regering hier de rekentoets nog wel wil laten meetellen voor een diploma;

 

overwegende dat grote aantallen leerlingen in zowel het mbo als het havo en het vmbo komend jaar hun diploma niet hadden behaald omdat zij de rekentoets niet halen, ondanks de gepleegde inzet op verbetering van het rekenonderwijs;

 

van mening dat leerlingen niet de dupe mogen worden van ontoereikend rekenonderwijs door ze een diploma te onthouden;

 

van mening dat de inzet op verbetering van de rekenvaardigheden bij leerlingen onverkort doorgezet moet worden;

 

verzoekt de regering, om voor zowel mbo-, als vmbo- als havoleerlingen de rekentoets niet te laten meetellen voor het kunnen behalen van een diploma zolang deze toets een te hoge drempel voor veel jongeren vormt om een diploma te kunnen behalen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

******************

 

Motie nr. 64, ingediend door Bisschop (SGP):

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de commissie-Bosker heeft geadviseerd om het gebruik van een rekenmachine in de rekentoets alleen toe te staan wanneer dat in het dagelijks leven noodzakelijk is;

 

verzoekt de regering, het advies van de commissie-Bosker toe te passen en de rekenmachine verder alleen toe te staan voor opgaven die het gebruik van een rekenmachine toetsen en daarbij voor leerlingen met dyscalculie een passende regeling te treffen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

*******************

 

Motie nr. 65, ingediend door Bisschop (SGP):

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende, dat het wetsvoorstel inzake de diagnostische toets ook een verplichting voor scholen bevat om deel te nemen aan internationaal vergelijkend onderzoek;

 

verzoekt de regering, de huidige praktijk te continueren dat deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek enkel op basis van vrijwilligheid gebeurt,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

******************

 

Motie nr. 66, ingediend door Strauss (VVD) en Jasper van Dijk (SP):

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat ruim een derde van de mbo-studenten volgens het College voor Toetsen en Examens geen rekenonderwijs in het schooljaar 2014-2015 kreeg en ook in het voortgezet onderwijs niet overal het rekenonderwijs op orde is;

 

constaterende dat er financiële middelen ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van rekenonderwijs;

 

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen op welke wijze de middelen bedoeld voor de verbetering van het rekenonderwijs in de afgelopen jaren zijn besteed door de onderwijsinstellingen en de Kamer hierover voor het voorjaarsreces te informeren, en te onderzoeken of deze middelen kunnen worden teruggevorderd wanneer deze onjuist zijn besteed,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

********************

 

En voor de goede orde: op het vwo blijft de rekentoets onderdeel van de zak/slaagregeling.

 

BON dankt iedereen die zich heeft ingezet om deze resultaten te bereiken!

 

 

 

2 Reacties

  1. Goede tijdingen, slechte

    Goede tijdingen, slechte tijdingen. Wanneer worden rekenkwakzalveraten en postdoctorale rekencoordinatoropleidingen aangepakt?

  2. Dat onderzoek waar de

    Dat onderzoek waar de kamerleden Van Dijk en Straus om hebben gevraagd in een motie, die is aangenomen, moest er natuurlijk komen. Eventueel terug vorderen van geld zal moeilijk worden, lijkt me, maar we mogen toch wel te weten komen waar dat enorme bedrag van een half miljard dat steeds genoemd aan besteed is?  Het is me een raadsel waarom PvdA. CDA en D'66 tegen hebben gestemd. 

    De reden, die mevrouw Straus in het debat met Karin den Heijer geeft voor de geheimhouding van de rekentoets vind ik ook zeer zwak. De opbouw van een digitale databank zou voor het belang van de leerlingen gaan. Dat klopt dus niet. Je moet eerst je zaakjes op orde hebben, voordat je ermee naar buiten komt. Het kunnen beschikken over dergelijke informatie lijkt me een publiek recht. 

Reacties zijn gesloten.