Jan van Zijl: imago mbo opkrikken

draden_450x200_649337_91887355.jpg

Een opmerkelijk interview met mbo-raad voorzitter Jan van Zijl. Hij wil het imago van het mbo opkrikken door een andere naam en een andere structuur. Vooral de niveaus 1 en 2 zijn nu bepalend voor het imago, dus is het beter onderscheid te maken tussen basisberoepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daarvoor zijn geen wetswijsigingen nodig, aldus van Zijl.

BON meent dat van Zijl niet het imago, maar het mbo moet verbeteren. Dat kan door te stoppen met de competentiegerichte leren, door vakleraren in plaats van coaches aan te nemen – meer dan nu het geval is – door de mega ROC's op te splitsen en de aandacht op onderwijs te richten in plaats van op imago en leuke folders voor honderden studierichtingen. Verder kan er ook gekeken worden naar de situatie voor de grote onderwijsherziening waardoor lts en its zijn verdwenen en de probleemleerlingen daardoor na eerst 4 jaar vmbo te hebben "genoten" zonder diploma binnenstromen in de middelbare beroepsopleiding. 

Wellicht zou die basisberoepsopleiding gewoon lager technisch onderwijs kunnen heten? Maar ook dan moet het niveau van dat onderwijs werkelijk omhoog!

 

9 Reacties

 1. En zouden bevoegde leraren

  En zouden bevoegde leraren ook helpen?
  Van Zijl begrijpt al lang dat het niet om kwaliteit gaat maar om het imago. Daarom zijn niet-aflatende strijd om via bevriende Jet Bussemaker de bekwaamheden te frustreren. 
  Wanneer komt die boterberg nu eens eindelijk van zijn hoofd af?

 2. # Philippens – Goed zo. Schop

  # Philippens – Goed zo. Schop maar eens flink. In mijn eigen bijdragen geef ik ook wel eens een sneer, niet om er een opgelucht gevoel van te krijgen, maar omdat die hele rotte troep voortdurend met scherpe reacties, humor enz. bestreden moet worden. Nu hakt U eens stevig. Hartelijk bedankt.

 3. Jan van Zijl aan het woord:

  Jan van Zijl aan het woord:

  • Ik twijfel geen seconde: de arbeidsmarkt heeft competentiegericht onderwijs nodig.
  • De invoering van het 'competentiegericht leren' in het MBO is niet omstreden. In het voortgezet onderwijs is onder docenten veel cynisme over vernieuwingen, in het MBO kom ik dat nauwelijks tegen. Er is breed draagvlak in het MBO, er is geen sprake van dat deze vernieuwing van bovenaf wordt doorgedrukt.
  • Het draagvlak bij docenten, leerlingen en bedrijfsleven voor het competentiegericht onderwijs is enorm. Weliswaar stamt het competentiegericht onderwijs van vóór Dijsselbloem, maar de invloed van het rapport is onmiskenbaar.
  • Studenten klagen niet over het CGO, integendeel: ze vinden het ontzettend belangrijk.
  • Als je met een diploma van het MBO komt, dan kom je in een baan die na 2 jaar weer van kleur verschiet.
  • Een werknemer moet een link kunnen leggen met zijn omgeving. Een klant accepteert niet dat de timmerkracht die bij hem komt een hork is in de omgang.
  • De ambachtschool is niet meer van deze tijd, omdat de maatschappij is veranderd.
  • Het is nodig pragmatisch om te gaan met lesbevoegdheden. Niemand wil dat er onbekwame mensen voor de klas staan. Maar onbekwaam en onbevoegd is niet hetzelfde.
  • Bekwaam is belangrijker dan bevoegd.
  • Als het Colo lukt om de bezuinigingen van tafel te krijgen gunnen we hen dat van harte. Zolang het maar niet uit mbo-geld van de onderwijsinstellingen komt.
  • Er is het beeld dat er spanning zou zijn tussen bestuurders en de werkvloer. Alsof het niet verzelfsprekend is dat bestuurders ook snappen dat het kapitaal waar je het mee moet doen, je docenten zijn. Ik vind dat er wel eens gesuggereerd wordt dat hier een tegenstelling is, dat docenten te weinig ruimte zouden krijgen, dat alles bevochten moet worden. Daar geloof ik niet in.
  • Docenten vinden dat de leiding niet te vertrouwen is? Ik vind dat je [Walter Drescher AOb] nogal overdrijft; hierin herken ik onze scholen niet. Ik ken de meeste bestuurders als moderne people managers.
  • In het mbo is de afstand tussen top en werkvloer groter dan elders? Dat is wat mij betreft: afdeling lariekoek, ofwel de bekende grammofoonplaat.
  • Het is te kort door de bocht om wettelijk te regelen dat leraren het laatste woord hebben over competentiegericht leren. Dat zou voor scheve verhoudingen tussen roc's kunnen zorgen, omdat de ene instelling dan wel met deze onderwijsvorm gaat werken en de ander niet.
  • [N.a.v. de lijst van 64 zeer zwakke MBO-opleidingen van de Onderwijsinspectie. Het is het resultaat van een steekproefonderzoek; er werd o.a. gekeken of er voldoende diploma’s behaald werden, de inhoud van de opleiding was minder belangrijk] Een half procent is niet veel. Van de 11.000 bekostigde opleidingen die het mbo aanbiedt scoren er op dit moment 10.936 goed. Studenten kunnen er dus met een gerust hart van uitgaan dat vrijwel alle opleidingen in het mbo onderwijs en examinering kwalitatief gezien de zaken op orde heeft.
  • Er is bij bestuurders van roc’s veel ergernis. Jarenlang heeft de politiek ingezet op schaalvergroting in het middelbaar beroepsonderwijs. En nu dat proces gaande is, wordt het op een nogal goedkope manier in een kwaad daglicht geplaatst.
  • Het mbo kan nog beter! Onder dat motto organiseert de MBO Raad de komende maanden rondetafelgesprekken. De afgelopen maanden hebben we veel kritiek over ons heen gekregen. Een deel van die kritiek is ongefundeerd en ongenuanceerd. De MBO-raad wil door rondetafelgesprekken de echte problemen boven tafel krijgen. We nodigen gesprekspartners uit met een frisse constructieve blik. De gesprekken moeten leiden tot een verzameling bruikbare suggesties die het mbo verder kunnen helpen.
  • [N.a.v. de opening van de MBO-ombudslijn] De MBO Raad wil niet dat het een trend wordt om te klagen over de kwaliteit van mbo-scholen. We moeten voorkomen dat er een 'jacht op de klacht' ontstaat. Er zijn inmiddels wel vier instanties waar klagers terechtkunnen. De beeldvorming over mbo-scholen loopt scheef. In de media hoor ik over aantallen slechte scholen. Die aantallen kunnen helemaal niet kloppen, want zoveel scholen hebben we niet eens.
  • De felle kritiek op het MBO-onderwijs klopt niet want anders zou het een wonder zijn dat er nog auto’s rijden in dit land, dat deze uitzending gemaakt kan worden; allemaal werk van MBO-ers.
  • Scholen willen in strijd met de afspraken de regie voeren als hun docent via de Lerarenbeurs een opleiding kiest? Ik kan me voorstellen dat een school niet zit te wachten op een techniekdocent die een dag per week vrij neemt om Afghaanse letterkunde te gaan studeren.
  • Er zijn ook docenten die niet zitten te wachten op bijscholing. Ik heb de indruk dat het nog wel eens schort aan motivatie in het werk. Het is meer de aard van het mbo: veel docenten kiezen pas later voor het onderwijs. ‘Ik doe mijn werk en verder is het wel goed’. Ze zijn geen leraar uit roeping geworden en hebben vaak een zekere eigenwijsheid als het gaat om het verkrijgen van pedagogisch-didactische vaardigheden.
  • De MBO Raad ziet kansen in het aangekondige onderzoek van staatssecretaris Van Bijsterveldt naar de bestuurbaarheid van mbo-scholen. Van belang daarbij is wel dat de opdracht aan de commissie zal zijn dat er een antwoord komt op vragen of de overheid teveel vraagt van het mbo en of de overheid het mbo voldoende equipeert om alle opdrachten uit te voeren. De brancheorganisatie ziet niets in enkel een commissie als antwoord op het negatieve nieuws over het mbo van de afgelopen maanden en verwacht bij de invulling van het onderzoek te worden betrokken.
  • Als bestuurders klagen over teveel aan inspectietoezicht dan komt dat omdat ze zich zorgen maken. Bestuurders weten zich de vertolker van al die docenten die veel te weinig toekomen aan lesgeven, omdat ze te maken hebben met de bureaucratie van de inspectie. Docenten willen gewoon voor de klas staan, willen gewoon lesgeven, willen lessen voorbereiden.
  • Werkgevers hebben kritiek op de kwaliteit van de ROC-opleidingen? Bedrijven richten daarom bedrijfsscholen op? Ik begrijp weinig van die kritiek. Ik vind dat de industriële sector een slecht imago heeft en daar zelf iets aan moet gaan doen. Bedrijfsscholen leiden heel eenzijdig op. Als je bij IHC Merwede wordt opgeleid, leer je boten bouwen. Op een ROC leer je een vak volledig in de breedte.
  • Uit alle onderzoeken blijkt dat het mbo er goed op staat. (2013)
  • De MBO Raad is niet erg gelukkig met het voorstel om lerarenopleidingen mbo'ers te laten weren vanwege hun gebrekkige reken- en taalvaardigheden.
  • Hartverwarmend te zien hoe de Chinese overheid het Nederlandse mbo als voorbeeld ziet. Ik beschouw dat als een compliment aan onze scholen en onze docenten.
 4. Bevoegde leraren zijn er in

  Bevoegde leraren zijn er in overvloed. Ze zijn bevoegd als puberoppas, ter beoordeling aan Jan en zijn ondergeschikten.

  Bevoegdheid en vakkennis is heel ander koek.

 5. Van Zijl: “Hartverwarmend te

  Van Zijl: "Hartverwarmend te zien hoe de Chinese overheid het Nederlandse mbo als voorbeeld ziet. Ik beschouw dat als een compliment aan onze scholen en onze docenten."

   

  Gelukkig, China trapt er ook in. Dat scheelt weer 1,35 miljard concurrenten. Nu alleen nog even India en Zuidoost-Azië.

 6. Dat is wel vreemd, dat je

  Dat is wel vreemd, dat je vreest voor scheve verhoudingen als het scholen vrij staat om niet aan CGO te doen. Als je werkelijk gelooft in de superioriteit van het CGO-model, dan lach je om scholen die zo stom zijn om het niet te gebruiken.

  Maar de man vreest kennelijk dat scholen die het zonder CGO doen, superieur zullen presenteren t.o.v. CGO scholen en daarom dus het verhaal over de vrees van de scheve verhoudingen. Ik zie een impliciete erkenning van de zwakte van het CGO-model.

 7. Misschien moeten we dit alles

  Misschien moeten we dit alles ook gaan bekijken zoals Joris Luyendijk de financiële wereld bekijkt. Zelfs mensen binnen het financiële systeem weten dat het totaal niet deugt, maar als ze dat hardop gaan zeggen, dan zijn ze alleen maar zelf de klos en verandert er nog niks. Wil je als middenmanager geen bonus, dan word je een paria. Neem je ontslag, dan komt er een nieuwe meeloper voor in de plaats.

   

  Wat zo'n Van Zijl beweert, daar moet je eigenlijk verder geen woorden en gedachten aan vuilmaken. Het is het systeem dat dit produceert: de poppetjes kunnen niet anders dan meedraaien, paria worden of vertrekken, en als ze vertrekken dan komen er andere poppetjes voor in de plaats.

   

  Van binnenuit zal het nooit veranderen, en door goeie argumenten en vriendelijke verzoeken ook niet. Het enige wat zin heeft, is het afdwingen van verandering van buitenaf. Dus schoolbesturen dwingen om al hun reserves en inkomsten geoormerkt aan onderwijs uit te geven, zodat er gewoon geen cent meer naar lobbyraden kan. Belangen samen behartigen (lobbyen) kun je moeilijk verbieden, maar dat moeten ze dan in hun vrije tijd gaan doen, op privékosten. Dan zal het snel afgelopen zijn, want Van Zijl vindt CGO denk ik ineens niet meer zo belangrijk als hij niet wordt betaald om dat uit te venten.

   

  Hoe kunnen we het gesloten onderwijssysteem ontmantelen?

 8. Salaris Jan van Zijl € 194

  Salaris Jan van Zijl € 194.257,–

  Voorzitter Jan van Zijl van de MBO-raad verdiende daar 194.257 euro en zijn collega Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen (0,9) fte verdient in omgerekend naar fulltime 198.000 euro.

   

  Thom de Graaf, tevens eerste kamerlid, wist vorig jaar in de eerste kamer ervoor te zorgen dat de Balkenendenorm voorlopig niet van toepassing is voor bestuurders in het HBO. Dubbele pet.

   

  Sorry, dit  heeft alles niets met onderwijs te maken.

   

  Bron: www.telegraaf.nl/binnenland/23595951/__Riant_salaris_onderwijsbobo_s__.html .

 9. Vergeet niet dat op

  Vergeet niet dat op ondemocratische wijze een oud partijstandpunt van de PvdA (Jan van Zijl) als zijnde van de MBO-Raad (middenschool) wordt uitgevent. Collega-bestuurder van de VO-Raad Rosenmöller is van GroenLinks. Weggekochte Rinda den Besten van de PO-Raad is ook PvdA. De vereniging Hogescholen (vh HBO-Raad) wordt bestuurd door Thom de Graaf, D66. Allen met korte lijntjes richting Den Haag, OCW, en het bestuurdersnetwerk. Ik word zo moe van elitair en ondemocratisch idealisme vanuit bestuurdersstoelen. Het netwerk blijft een boa constrictor. Met het uitkleden van de financiële compensatie zal inderdaad het 'bestuurdersidealisme' met vergezichten naar 2020, 2032 enzovoort snel verdwijnen. Moet ook de ambtenarij niet zo braaf achter de Brusselse lobby aanhobbelen. Beleidsmakers hebben beleid nodig. Technocratie is niet simpel te ontmantelen. Ontmanteling kan via regelgeving, of via een totale ineenstorting van het systeem vanuit 'de vloer' na ellende. Denk aan de val van de Berlijnse muur. Revolutie moet de idealistische bestuurders toch aanspreken. 😉 Mensen stemmen doorgaans niet op politieke partijen vanwege het onderwijs. Onderwijsgevenden, en de collectieve sector, wel. De rest weet er te weinig van af, en heeft te weinig tijd, of de schoolperiode is te kort om tot inzicht te komen. Kleinschaligheid en eigenzinnigheid helpen tegen de machtige Romeinen.

Reacties zijn gesloten.