Oproep Passend Onderwijs

passendonderwijs.jpg

Van veel kanten hoort BON verontrustende berichten die betrekking hebben op de invoering van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014. De bedoeling is dat leerlingen die vroeger wellicht in het Speciaal Onderwijs terecht kwamen nu een plek krijgen in het regulier onderwijs. Dat zou gunstig zijn voor de betreffende leerlingen en uiteraard een flinke besparing opleveren.

Als voorbereiding zijn er samenwerkingsverbanden opgericht die ervoor moeten zorgen dat deze operatie goed verloopt. BON heeft de indruk dat deze samenwerkingsverbanden tot nu vooral bezig zijn geweest met ‘banen en bureaus’, met zichzelf dus. Scholen zeggen dat ze niet klaar zijn en vrezen voor daling van de kwaliteit van het onderwijs.

De werkdruk voor leraren is de laatste jaren aantoonbaar groter geworden; door de invoering van de wet Passend Onderwijs zal deze druk nog meer toenemen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de leraren en voor de leerlingen. In de steeds groter wordende klassen kan de overbelaste leraar steeds minder aandacht besteden aan de individuele leerling, terwijl daar door de instroom van kinderen ‘met een rugzakje’ juist extra veel behoefte aan is. Veel leraren geven te kennen zich niet voldoende toegerust te voelen om aan de eisen die in het kader van de nieuwe wet aan hen worden gesteld te voldoen. De leraren die nu kinderen in de klas krijgen met ernstige gedragsproblematiek of met een lichamelijke handicap hebben in het beste geval een korte cursus op dit gebied gekregen of zijn helemaal niet voorbereid. De gevolgen laten zich raden: steeds meer kinderen krijgen niet meer het goede onderwijs waar ze recht op hebben.

Wij willen graag hard aan de bel trekken om alle verantwoordelijken erop te wijzen dat er grote problemen ontstaan na invoering van de nieuwe wet. Wij roepen u op om de site regelmatig te raadplegen; hierop zullen wij relevante artikelen publiceren. Bovendien willen wij graag verwachtingen en ervaringen horen vanuit het onderwijsveld: schrijf ons alstublieft. Wij zullen dit materiaal bundelen en zo doeltreffend mogelijk inzetten. Uw anonimiteit is gewaarborgd.

Laat ons uw stem horen! Mail uw reactie naar secretaris@beteronderwijsnederland.nl.

Met vriendelijke groet,

Martin Minnema
Bestuurslid BON