War by proxy

De onderwijsbeslissingen zouden door een Trias Educativa met als componenten de ouders, de oveheid en de leraren genomen moeten worden,
want:
De componenten van het onderwijsdrietal zijn:
1. de ouders. Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding en de daarbij behorende scholing van hun kinderen en willen dat de overheid hen op financieel en organisatorisch gebied bijstaat. Zij en hun kinderen vormen de afnemers van het onderwijs
2. De overheid die voor de bekostiging van het onderwijs moet zorgen en het belang van onderwijs voor de Nederlandse samenleving als geheel moet bewaken. Zij heeft dus een dubbele taak hoofdbekostiger en waakhond van het algemeen belang
3. De docenten die de wensen van de ouders en overheid moeten verwezenlijken: de uitvoerders

De rol van waakhondfunctie van de overheid is tweeërlei:
a. er voor waken dat absurde wensen eisen van ouders niet van overheidswege bekostigd worden
b. er voor zorgen dat de leerplicht goed wordt ingevuld

Zoals de militaire dienstplcht een weerplicht was die de veiligheid van het vaderland en de vrijheid van zijn burgers moest borgen zo moet de leerplicht onze welvaart en vrijheid borgen. Om het primaat van de ouders op de opvoeding van hun eigen kinderen niet aan te tasten moet de overheid zeer terughoudend zijn bij het invoeren van opvoedkundige doelstellingen.
Er zal dus altijd een frictie kunnen zijn tussen de leerplicht van kinderen en de ondersteuningsplicht van de overheid t.a.v. de ouders m.b.t. de scholing en soms wel m.b.t. de opvoeding.
De schoolbesturen en sectorraden behoren niet thuis in dit drietal want hun enige belang in deze kwestie is dat van hun portemonnaie.
De rol van BON is de duidelijk falende overheid te corrigeren. De overheid blijkt immers haar onderwijstaak niet aan te kunnen en grensoverschrijdend t.o.v. de ouders op te treden.
De overheid heeft de schoolbesturen zo veel macht gegeven dat de sectorraden meer zijn geworden dan uitvoerder van van haar beleid. De raden zijn via de schoolbesturen en daarom ondemokratisch tot stand gekomenen oefenen een ongecontroleerde macht uit
Ouders mogen alleen tot op het niveau van de schoolbesturen proberen een beetje invloed uit te oefenen. Een ouderorganisatie op bovenschools niveau, Ouders van Waarde, heeft haar subsidie verloren.
De leraren moeten, zoals het nu is, wat betreft hun salarisformeel onderhandelen met de schoolbesturen. En die kunnen zich dan weer achter de overheid verschuilen. Op de manier waarop de schoolbesturen met het extra geld van minister Plasterk voor eerstegraders zijn omgegaan was veel kritiek.

De leraren op de werkvloer hebben niets in te brengen bij het plannen van het onderwijs in 2032.
Door aan schoolbesturen en daarmee aan sectorradende grote, monopolistische macht toe te kennen heeft de overheid het in balans houden van de trias educativa laten ontaarden in een war by proxy.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter