Tijd om een andere kaart uit te spelen

 
En klein decennium geleden gaven de ouders van kinderen op zelfstandige gymnasia een voortreffelijk boek uit getiteld "Steeds minder leren". Er bestaat dus onder de ouders wel degelijk oppositie tegen de richting waarin het onderwijs zich bewogen heeft en zich nog steeds beweegt. Een oppositie tegen steeds minder diepgaand en steeds minder efficiënt leren. En tegen het op één hoop gooien van van intelligente en zwakke leerlingen bij de middelmatigen.  Zoiets komt voort uit het bizarre maar onhoudbare idee van gelijkheid dat gecommuniceerd en geïmmuniseerd wordt door het gebruik van het in deze contekst inhoudsloze heilige woord "gelijkswaardigheid". Met dit "In hoc signo vinces"of "ἐν τούτῳ νίκα" wordt het leerrendement voor alle kinderen  verlaagd.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hoe kunnen ouders ertoe gebracht worden om zich in te zetten voor beter onnderwijs? Ouders zouden er in de eerste plaats van bewust moeten worden gemaakt dat ze rechten hebben. Dat volgt uit onze grondwet en vele internationale verdragen. Bovendien dragen zij via de belasting naar draagkracht bij dat alle kinderen goed, het kind passend, onderwijs kunnen krijgen. Maar de overheid meent geheel zelf te mogen beslissen wat dat is en houdt er geen rekening mee wat de ouders daaronder voor hun eigen kind verstaan. De overheid maakt via de leerplichtwet van het schoolgaan een overbodige en zelfs schadelijke dienstplicht voor jeugdigen. Een opnverstandsig uitgevoerde dienstplicht ten bate van economische welvaart in plaats van een vrij vaderland. De zeggenschap van ouders op het gebied van onderwijs met betrekking op hun eigen kinderen moet terugkomen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Niet alle ouders zullen zich kunnen vinden in bovenstaande argumenttie. Sommige ouders achten het o zo belangrijk dat hun kinderen het "leuk"op school vinden. Maar ze willen vaak wel dat hun kinderen het ver zullen schoppen in de wereld. Als ze zich ervan bewust zouden worden dat het onderwijzend personeel  op de universiteiten zich in toenemende mate ergert aan het afnemend ingangsniveau van hun studenten en ze merken dat er steeds meer numeri clausi en extra selectiekriteria komen zullen zij zich moeten realiseren dat een eindexamen blijkbaar niet meer selectief genoeg is voor het het volgen van elke gewenste studiegangwaarvoor het door hen gekozen profiel toegangsrecht zou moeten geven. Dat zou hen tot het besef moeten brengen dat het sturen van hun kinderen naar een school die alleen maar "leuk" is niet zo'n goed idee is.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ten derde zouden ook de sociaaldemocratische kiezers vraagtekens bij het huidige onderwijs moeten plaatsen. Het onderwijs is immers door alle door de PvdA ondersteunde wijzigingen helemaal niet democratischer  geworden. Voor rijke ouders is slecht onderwijs aantrekkelijker geworden. Zij zorgen er wel voordat hun kinderen door steunlessen op een zo hoog mogelijk niveau blijven en de concurrentie van de homines noves afneemt. Want de "arbeiderskinderen" zijn helemaal op dat slechte onderwijs aangewezen. Veel kinderen van ouders die het betalen kunnen krijgen tegenwoordig bijles in reken en taal. Later zijn er voor de kinderen met ouders in goeden doen trainingen die hun kinderen extra voorbereiden op het eindexamen. Waar blijft zo de de nagejaagde "gelijkwaardigheid" van de leerlingen?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aan de discussies op de website van BON nemen veel helder schrijvende mensen deel. Het zou goed zijn als enige van hen tesamen komen om een op ouders gerichte bijdrage voor een kwaliteitskrant te schrijven waarin zij bovengeschrevene verwoorden en aanvullen. Er moeten meer ouders bij BON komen om als zodanig actief te worden. We wonen niet in Syrië waar eigen meningen het bij alle groeperingen onmogelijk maakt om samen te werken. Beter Onderwijs en Vrijheid van Onderwijs gaan best samen. 

5 Reacties

 1. De commissie Dijsselbloem

  De commissie Dijsselbloem meende dat het aan de overheid was om te beslissen WAT er gedoceerd moest worden en aan de scholen (docenten? bestuur?). HOE. Maar als onderwijs in Latijn en Grieks niet al jaren lang gegeven was zou een verzoek van de ouder om op school gesubsidieerd onderwijs in het bestuderen van deze talen voor hun kinderen mogelijk te maken zou de overheid dat weigeren. Er zijn waarschijnlijk ook leerlingen die de beste leerresultaten halen als ze schriftelijk afstandsonderwijs of thuisonderwijs zouden volgen. Die moet je dus niet dwingen om in een school rond te hangen. Het is jammer dat BON en haar websiteschrijvers geen oog hebben voor de derde bij het onderwijs betrokken groep: de ouders en de leerlingen.

 2. Het meervoud van homo novus

  Het meervoud van homo novus is vanzelfsprekend homines novi. En het slaat natuurlijk op de plebeïsche mannen die ambten gingen vervullen waar voorheen slechts patriciërs voor in aanmerking kwamen.

 3. Seger, BON is naar mijn idee

  Seger, BON is naar mijn idee nog steeds een club voor zowel  leraren als voor ouders en anderen, die zich bij het onderwijs betrokken voelen. Het idee om de rol van de ouders meer aandacht te geven vind ik helemaal niet slecht. Misschien kan het BON bestuur daar  een publikatie in een landelijk dagblad of tijdschrift aan wijden?

 4. Ouders moeten slikken dat de

  Ouders moeten slikken dat de basisscholen het hoogste niveau bepalen waarop hun kinderen verder onderwijs mogen volgen. Ze mogen niet via een contra-exprtise een hoger niveau afdwingen, ze mogen de kwaliteit waarop het basisonderwijs gegeven is niet (laten) onderzoeken, ook niet of dat bij hun kind paste, en ze mogen geen toelatingsexamen voor een hoger niveau eisen. Ouders wordt elke mogelijkheid ontnomen om op het moment van de inschaling voor hun kind op te komen. In Amsterdam wordt de vervolgschool door loting bepaald en zelf een school op korte termijn oprichten is onmogelijk gemaakt. Waarom uit hierover BON geen scherpe protesten? Die zullen niet direct helpen maar kunnen wel de influx van ouders naar een lidmaatschap van BON versterken. Zie ik dat nu fout of is BON te veel gefixeerd op veranderingen binnen de uniformiteit van het onderwijs om de potentie van kritische ouders en streven naar vrijheid van onderwijs te zien? Kan iemand dat voor mij ophelderen?

 5. Het belang van beter

  Het belang van beter onderwijs overstijgt natuurlijk dat van de leraren en de ouders, B.Verkroost. De hele samenleving is in velerlei opzichten gebaat bij goed onderwijs. En ik kan me voorstellen dat BON juist dat wil uitdragen. Maar meer steun van de direct betrokkenen is wel een goed middel om het doel te bereiken en ik ben dan ook erg verheugd over jouw reactie. Mogelijk bevindt jij je op een betere plaats in de organisatie om voor jouw idee gehoor te vinden. Ik hoop meer van je te horen.

  met vriendelijke groet,

   

  Seger Weehuizen. 

Reacties zijn gesloten.