MBO akkoord: ook heel leerzaam voor het VO

Ik gebruik dit als opwarmertje, de tekst lijkt een voorloper van de komende CAO VO onderhandelingen. Zo kan ik goed in de gaten houden, waar de instinkers zitten.  Het is teveel om ineens te plaatsen. Vandaag deel 1.

H1:

Er staat letterlijk dat het uitgangspunt is dat de CAO waarborgen biedt en kaders schept die faciliterend zijn aan het werkproces op de instellingen. Dat is dan ook exact waar een CAO voor bedoeld is. Dit aanhalen als een belangrijk onderdeel, geeft aan dat er een woordenspel gaat volgen. Een kleine angel zit al in die tweede alinea: de CAO KAN bijdragen aan……hetgeen leidt tot….

“als het niet lukt, ligt dat niet aan de CAO”, de uitvoering ervan blijft namelijk op instellingsniveau.

 

Een sterk onderschat onderwerp volgt: het eigenaarschap. Wat docenten maar niet lijken te begrijpen, is dat eigenaarschap een term is, die de aansprakelijkheid regelt. ALS er iets mis gaat, WIE kun je dan aansprakelijk stellen. Deze werkgevers, die er een kei in zijn om dingen de soep in te laten lopen zonder er persoonlijk voor te hoeven betalen, sturen net als in het VO, erop aan om de (gehele) verantwoordelijkheid bij de werknemer te leggen. Op een zo laag mogelijk niveau, lees: de docent. Op die manier kunnen zij zich met hun geldpotjes bezig houden, terwijl de docenten zich in een kramp werken om de kwaliteit te leveren.

 

Voorts wordt aangehaald dat het beoogde gevoel van eigenaarschap en regelmogelijkheden niet goed uit de verf is gekomen en hoe sterk dat afhangt van de afspraken tussen bestuur en OR. Men wil daarvoor gemaakte afspraken dan ook beter tot hun recht laten komen.

A)     daartoe worden een aantal begrippen herijkt. Er staat keurig dat het grootste probleem inderdaad is, dat de instellingen geen eigen kaders hebben ontwikkeld die voldoen aan het doel. Gezien het voorbeeld van de UvA en VU, lijkt dit onderdeel echter niet zo serieus genomen te worden.

 

Dan staat er netjes dat de bestuurder dient te waarborgen dat het beleid de werknemers in staat stelt hun doelen te realiseren. Afgesloten met: in balans met de totale allocatie van middelen binnen de mbo-instelling.

Die laatste zin haalt alles onderuit wat ervoor staat. Het komt er namelijk op neer, dat als willekeurig welke afdeling een ( financieel) probleem heeft, dat afgewenteld mag worden op de rest.

Hoe logisch het ook lijkt, onder de ROC’s zijn er nogal wat die vastgoedproblemen hebben en/of last van verspild geld door afdelingen die niets met docenten zelf te maken hebben. Daar wordt hier gewoon weer ruim baan aan gegeven. Zonder enige beperking.

 

Tot slot krijgt de OR er nog een adviesbevoegdheid bij.

 

B)     Men erkent dat de werkverdelingprocedure niet loopt zoals het zou moeten en dat daarom meer explicieter omschrijvingen aan de CAO worden toegevoegd.

De laatste zin van deze alinea spreekt boekdelen: er is een aanvullend kader nodig om onderwijsgevenden in het onderwijsteam daadwerkelijk in staat te stellen invulling te geven aan hun professionele ruimte. Blijkbaar kwam daar helemaal niets van terecht.

 

Vervolgens staat er een prachtig staaltje van woordkunst.

Er is een teambudget toegekend, op basis van het door OR goedgekeurde formatieplan en meerjarig financieel beleid.

Vervolgens, dus erna, volgt het ontwikkelen en vormgeven van het onderwijsprogramma EN het wegen en verdelen van taken. ( voor de leek, het formatieplan dient te worden opgesteld aan de hand van de inventarisatie van alle benodigde taken. )

 

De hier geboden waarborg om het teambudget toereikend te maken voor alle taken, is het voorschrift om lesgebonden taken en niet-lesgebonden taken ieder binnen het budget te houden…. Hoezee, men mag geen lesgebonden taken bij de niet-lesgebonden taken gooien. Als dat al winst is, …….

Waarna men schrijft dat het team vervolgens de complete verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering.

 

In : “teamproces”  staat dat de teams niet beknot mogen worden in hun vrijheid van het toekennen van zwaarte aan de taken. Men dient onderscheid toekenning uren wel/niet lesgebonden taken te respecteren.  Er mag afgeweken worden na schriftelijke instemming van de teamleden.

 

Wat hier van beneden naar boven staat:

Je hebt een heleboel rechten. MAAR alles dient binnen het formatieplan te vallen en tekorten van de ene afdeling mogen ten koste komen van andere afdelingen.

 

Er valt hier best nog veel te repareren, maar dan moet er wel iets in de tekst wijzigen.

NU staat er, dat elk team realistische takenbegrotingen mag en moet maken, dat de leiding zich daar niet in negatieve zin mee mag bemoeien, dat het beleid afgestemd moet zijn op realisatie van al deze wensen, kortom prachtig.

Maar tegelijkertijd staat er, dat men onbeperkt tekorten op mag lossen door afdelingen voor elkaar op te laten draaien en dat DAT leidend is.

 

Let wel, ik snap heus wel dat binnen een bedrijf alleen gewerkt kan worden met de aanwezige middelen. Het probleem in het MBO is echter het gebrek aan sturing om budgetten op de juiste plek te verankeren. Zo blijft het mogelijk om een miljoenen verlies ten koste van het primaire proces  te laten komen, tegelijkertijd de teams verantwoordelijk makend voor de te leveren kwaliteit binnen die uitgeholde facilitering….

 

ZO staat het er en niet anders.

 

wordt vervolgd.

2 Reacties

  1. En niemand bij de zogenaamde

    En niemand bij de zogenaamde onderwijsbonden die deze kromtaal doorziet? Onbegrijpelijk. Lijkt meer op onwil.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.