BON stapt uit verdiepingscommissie Onderwijs 2032

to-say-goodbye-1466698_450x200.jpg
De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) is uit de verdiepingscommissie Onderwijs 2032 van de Onderwijscoöperatie (OC) gestapt. Deze commissie was ingesteld om het draagvlak onder leraren voor het rapport Onderwijs 2032 waarin verschillende onderwijsvernieuwingen zijn voorgesteld, te onderzoeken. BON kwam tot de conclusie dat de door staatssecretaris Dekker (OC&W) gestelde onderzoekstermijn veel te krap is om verantwoord onderzoek te doen. Bovendien bleek het niet mogelijk om binnen deze termijn een goede discussie te voeren over een dergelijke fundamentele curriculumvernieuwing betreffende het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Ook kon BON zich niet langer vereenzelvigen met de onderzoeksmethodiek.
BON-voorzitter Ad Verbrugge stelt dat hij vooral uit wetenschappelijke overwegingen geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer wenst te dragen voor het rapport van de commissie – ongeacht de uitkomst ervan. Veel leraren hebben geen idee van wat hen boven het hoofd hangt. En dat is volgens BON een volstrekt onwenselijke situatie. 
 
BON heeft zich van begin af aan verzet tegen de in haar ogen onzalige plannen van Onderwijs 2032, maar was wel bereid om zitting te nemen in deze verdiepingscommissie. Naarmate het onderzoek vorderde, kon BON zich evenwel steeds minder goed vinden in de aanpak van de commissie, geringe representativiteit en een gebrek aan objectiviteit bij het inwinnen van gegevens.
BON acht de gehanteerde wijze van onderzoek niet geschikt om tot een betrouwbaar beeld te komen van het genoemde draagvlak. 
BON heeft haar kritiek op deze aanpak samen met voorstellen voor verbetering, herhaaldelijk onder de aandacht van de commissie gebracht. Dit leverde evenwel niet het gewenste resultaat op. Wel leidde het tot onoplosbare fricties binnen de commissie. 
 
Verbrugge: "Ik begrijp dat het vervelend is voor de OC, maar het is bij dit soort dingen beter om naar je geweten te luisteren. Ik heb het hele proces nauwgezet gevolgd en goed naar de BON-commissieleden geluisterd in wie ik veel vertrouwen heb. Ik kon hier niet langer meer achter staan". 
 
Hoewel er belangrijkere zaken in het onderwijs spelen, acht BON een discussie over het curriculum zeker waardevol. Een dergelijke discussie moet dan landelijk en breed worden opgezet zodat er veel scholen en leraren bij betrokken worden. 
 
 
 

11 Reacties

 1. Dit lijkt me een goede

  Dit lijkt me een goede beslissing. Ik hoorde zondagnacht bij Prem de heer Duisenberg (VVD) over onderwijs. Onderwijs 2032 zit helemaal op zijn lijn. Minder basisvaardigheden, meer ondernemerschap, creativiteit. De leerlingen in hun kracht zetten.  Projecten in plaats van vakken. Een tot het uiterste doorgevoerde individualisering. Het is een heersende tendens waartegen BON zich moet blijven verzetten. Natuurlijk moet je naar anderen blijven luisteren en niet blind zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Maar als de discussie alleen maar leidt tot onoplosbare fricties en onwerkbare verhoudingen binnen een bepaalde setting moet je er daar mee stoppen.  Goed, dat BON in overleg blijft met andere partners met wie nog wel een zinvolle discussie mogelijk is. Een soort alternatief platform?

 2. Ook mij lijkt het een goede

  Ook mij lijkt het een goede belissing. Ik hoop dat de nieuwsmedia het bericht oppikken. BON moet er volgens mij op hameren dat de meeste veranderingen in het onderwijs niet MEETBAAR tot gewenste betere resultaten hebben geleid maar wel MEETBAAR tot verslechtering van wat vroeger het resultaat van het onderwijs moest zijn. Nu BON afgehaakt heeft zou dat een aanleiding kunnen zijn om te pleiten voor meer keuzemogelijkheden richting ouderwets onderwijs voor ouders en zou zij daarmee tevens meer keuzemogelijkheden en vrijheid voor docenten kunnen scheppen. Wanneer veranderingen zo omstreden zijn ligt het voor de hand om artikel 26.3 van de mensenrechten van de VN over ouderrechten onderdeel van de discussie te maken. 
   
 3. Onderwijs moet een compromis

  Onderwijs moet een compromis zijn tussen de wensen van individule ouders en de opvatting van de overheid over wat goed onderwijs is. Ouders zijn immers de eerstberechtigden wat betreft het bepalen van het onderwijs aan hun eigen kinderen (verdrag over de rechten van de mens van de Verenigde Naties artikel 26sub3), de overheid vordert middels de leerplichtwet leertijd van de kinderen en de ouders betalen als gevolg van belastingheffing (mee) aan het onderwijs voor hun kinderen. Hieraan recht doen betekent  dat er een grote verscheidenheid in onderwijsaanbod moet zijn. 
   
 4. Dit soort projecten van de


  Dit soort projecten van de overheid heeft maar een doel: men  zit te wachten op 'sprankelende'  nieuwe vergezichten die sommige burgers wellicht weten te bedenken. Dat is de inspraak: u moet echt 'iets nieuws' komen brengen. Die overheid wacht met smart op een of andere briljante geest uit de gewone samenleving die met briljant gedachtengoed op de proppen komt. Alles wat ruikt naar het verleden, hoeveel beter het ook was, is er bij beginsel niet welkom, al wordt dit niet hardop uitgesproken.

  Ik ken dat systeem intussen. U zult ook alleen subsidie krijgen als u vernieuwend bent.

  Ooit kende de kunst het beginsel ' l'art pour l'art'. Intussen heeft het onderwijsministerie het beginsel 'vernieuwing om de vernieuwing'.  En talrijke subsidieclubjes springen er in. Want zodra er subsidies te vergeven zijn, volgen de boeren degene die de subsidies verschaft en kwispelen zij voor de subsidieverstrekker.

  Ik zie ook geen wetenschap. Im zie vragenlijstjes en meningen. Die VVD maakt zich volkomen belachelijk met deze staatssecretaris, terwijl ik voor de ministr (PvdA) ook al geen enkele achting weet op te brengen. Baas in eigen huis, dat verlang ik. Gereformeerd onder de gereformeerden. Ik heb mijn buik zo verschrikkelijk vol van al dat 'wereldse' gezeur en gezanik dat de seculiere overheid op het onderwijsbordje legt.

 5. Wat vinden jouw

  Wat vinden jouw medegereformeerden ervan, Moby? Die vraag geldt zowel voor leraren als ouders. Zijn ze op een of andere wijze georganiseerd?  Zoeken ze andere organisaties en/of  individuen die baas in eigen huis of eigen gezin willen zijn en willen ze daarmee een alliantie vormen?

 6. In 1 zin:

  In 1 zin:

  Ik denk dat Onderwijs2032 en Onderwijscooperatie twee onderdelen van hetzelfde probleem zijn en dat dit Lerarenregister juist een instrument is om de leraar die nog wel wat van zijn vak afweet of wel uit het systeem weg te pesten of wel aan de riem te leggen van het clubje professionals van het jaar die jaarlijks begin oktober gekozen worden en die samen met het SBL-buro wel zullen blijven bepalen wat goed voor het onderwijs en de leraar is.

 7. Het probleem is de frequente

  Het probleem is de frequente lezer van deze website wel duidelijk geworden, FriendlyFoe. De vraag is nu echter hoe het probleem moet worden opgelost. Eén van de mogelijkheden is er naar te streven dat BONonderwijs weer mogelijk wordt maar niet verplicht is. Met een alliantie van tegenstanders van het overheidsonderwijsbeleid valt voor BON misschien meer in de goede richting te bereiken. Als rank-and-file lid komt het mij voor dat BON geen strategisch plan B heeft.

 8. In de onderbouw vwo hoeft

  In de onderbouw vwo hoeft wiskunde nog niet beroepsgericht te zijn. (Wel moet er natuurlijk voor gezorgd worden dat de leerlingen bij natuur- en schei-kunde niet vast lopen op onvoldoende wiskundige kennis). Wiskunde zou in de onderbouw dezelfde status kunnen hebben als de klassieke talen: niet direct toepasbaar. Er zou aandacht beteed kunnen worden aan de geschiedenis van de wiskunde (Euklidès) en de structuur en de logica van de wiskunde. Als ouders als opvoedingsgerechtigden meer keuzes voor hun kind in het onderwijs zouden mogen maken zou zo iets in het vwo en vooral in het gymnaium van de grond kunnen komen. Koppelen van onderwijsideeën van BON aan erkenning van ouderrechten kan daarbij helpen. De arrogante overheid legt van alles op.

 9. De EU mag zich niet met het

  De EU mag zich niet met het nationaal onderwijs bemoeien (Verdrag van Lissabon) [tenzij… economie, vrij verkeer van .., enz, er is altijd wel een EU-urgentie te vinden met implementatie via de open coördinatiemethode]. Daadkrachtige nationale onderwijsministers hebben op Europees niveau de handen ineen geslagen. Jammer dat dit buiten het democratische proces plaatsvindt. Of vertegenwoordigen de vertegenwoordigers/ambtenaren van individuele landen als zodannig de Europese democratie? De tentakels van de technocratie reiken ver.

   

  'Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen op 21 november 2008, betreffende het voorbereiden van jongeren op de 21ste eeuw: een agenda voor Europese samenwerking op schoolgebied' [innovatie, ondernemingszin, creativiteit, 'leren leren', enz.]

   

  Alles hangt met alles samen. Overzicht van lerarencompetenties (juli 2013, p. 56 'policy example The Netherlands; 'Onderwijscoöperatie has taken the lead'; ook vermelding van lerarenregister op p. 57 "the task of this body [Onderwijscooperatie]is to set up a professional register for teachers – so far voluntary – based on development activities, for a minimum yearly amount of 40 hours."). Via 'the teaching professions', EU. Registerleraar (zie mijn opmerkingen uit 2012 eronder)

   

  Als je als onderwijsminister geen eigen ideeen hebt, kun je altijd nog op de rijdende EU-onderwijstrein springen. De ambtenaren op het ministerie informeren hem/haar wel. Mogen eigen ideeen eigenlijk wel? Een VVD-staatssecretaris zal het accent op ondernemingszin leggen, terwijl een PvdA-minister burgerschap belangrijk zal vinden. Het is lood om oud ijzer voor de 21st century skills.

 10. Net zoals de Nederlandse

  Net zoals de Nederlandse regering niets tegen de verengelsing van het onderwijs WIL doen zo WIL deze regering het onderwijs niet anders dan als een economisch goed zien. Uit kreten als het voorbereiden van jongeren op de 21ste eeuw en innovatie, ondernemingszin, creativiteit, 'leren leren', enz. kan ik geen andere conclusie trekken.  Dat iemand zich door het opnemen van kennis met het daarbij behorende inzicht ook VERRIJKT kan voelen onttrekt zich aan haar gezichtveld. Ook inzicht dat je verkrijgt door je door iemand te laten leiden valt daaronder en niet alleen de zeer waardevolle ontdekkingen die je (misschien) na langdurig veel geploeter al dan niet met andere ondeskudigen na een ongericht gemodder doet. Het is weinigen gegeven om op eigen kracht de tweede hoofdwet van de Thermodynamika te ontdekken maar veel meer mensen kunnen met behulp van anderen het geluk ervaren haar (denken te) doorschouwen.Het is afschuwelijk dat ouders hun kinderen niet m.b.v. artikel 26,3 van de Rechten van de Mens tegen de arrogantie vn de overheid kunnen beschermen.
   
 11. Eerst een absurd verhaaltje

  Eerst een absurd verhaaltje:

  Een kok in het restaurant vond dat de aardappelen eerst gekookt moesten worden voor de puree. Maar enkele anderen in de keuken vonden dat dat niet zo niet nodig was, want ze zaten in tijdnood. Een constructief gesprek bleek niet mogelijk.
  Maar waarom zou je de puree van het menu schrappen voor je de gasten daarover gevraagd hebt?

  Ik kan daar althans geen chocola van maken.

  Nu het volgende bericht:
  Verheggen, Aob-voorzitster:
  "BON had het idee dat er een wetenschappelijk onderzoek moest worden uitgevoerd naar het draagvlak van het rapport Onderwijs 2032 dat onder leiding van Paul Schnabel verscheen. Binnen de werkgroep 2032 bleek een constructief gesprek daarover niet mogelijk. Maar waarom zou je een plan afschieten voor je het hebt besrproken met je leden? Dat is echt voorbarig".

  Onderwijsblad 5 november 2016.

   

  Overigens, lees voor "wetenschappelijk onderzoek" een 'verantwoorde peiling via een representatieve steekproef onder alle leraren'.

Reacties zijn gesloten.