BON en het lerarenregister

please-register-1257551_450x200.jpg

Binnenkort wordt het lerarenregister in de Tweede Kamer besproken. BON heeft zich binnen de Onderwijs Coöperatie altijd ingezet voor een lerarenregister dat van, voor en door de leraren is.

De invoering van het lerarenregister is gekoppeld aan aan de beroepskwalificaties voor leraren en professionele ruimte voor leraren om zelf hun nascholing te kunnen bepalen.

Het overleg over die beroepskwalificaties en het lerarenregister is een langdurig proces geweest, maar we denken dat het voorliggende wetsvoorstel voor bevoegde leraren mogelijkheden biedt om de macht over hun eigen nascholing terug te krijgen.

De belangen rondom het lerarenregister zijn groot en de sectorraden hebben al laten weten het onderliggende voorstel niet te willen steunen: zij willen dat de schoolbesturen en de HR afdelingen zeggenschap krijgen in dat lerarenregsiter omdat zij anders ‘hun verantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken’. Ook de sectorraden weten de weg naar de politiek te vinden, dus de uitkomst van het Tweede Kamer beraad is onzeker.

Voor BON is het duidelijk dat we het lerarenregister alleen kunnen steunen als er aan de volgende voorwaarden niet wordt getornd:

1.      De werkgevers worden buiten het lerarenregister gehouden

2.      Het dossier van de leraar is alleen toegankelijk voor die leraar, niet voor derden.

3.      De beroepskwalificaties: vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek moeten wettelijk worden geborgd en vervangen de beroepscompetenties van de voormalige SBL.

4.      De beroepsgroep bepaalt de professionele standaard op basis waarvan scholingsprogramma’s geaccrediteerd worden. De huidige accreditatie van de OC is uitdrukkelijk tijdelijk.

5.      In de wet dient te worden vastgelegd dat de docent verantwoordelijk is voor vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische processen in zijn klas.

6.      De beroepsgroep houdt zeggenschap over het register.

Wij realiseren ons dat de meningen over het lerarenregister binnen en buiten BON sterk verdeeld zijn, maar menen dat alles in aanmerking genomen we met een lerarenregister zoals nu voorligt beter af zijn dan zonder register: de positie van de leraar wordt versterkt.

 

het BON bestuur