Brutale vlerk

JCTraasv2.jpg

Het Tweede-Kamerlid Duisenberg ( VVD ) schaart zich in de rij van politici en bestuurders  die leraren kleineren en de schuld geven  van de problemen in het onderwijs. Het gaafste voorbeeld was tot nu toe dhr Deetman, als minister de man van de grote salarisverlagingen in het voortgezet onderwijs,  die daarover ontstemde leraren zalvend voorhield: ‘Het heeft alles te maken met de bereidheid je voor de samenleving in te zetten.’

Het Kamerlid Duisenberg meent dat minder dan de helft van de leraren geïnspireerd is ( Trouw, 10 juni ). Hij wil dat de Kamer vandaag afspreekt dat over vijf jaar alle leraren goed kunnen lesgeven èn kunnen omgaan met verschillen in de klas.

Eerst even een vraag: van welke beroepsgroep wordt ook gevraagd dat zij geïnspireerd is? Het klinkt wel mooi ( denk aan een tandarts, een monteur, een rijschoolhouder) maar in het algemeen zal de voorkeur toch uitgaan  naar iemand die zijn werk goed doet, al of niet geïnspireerd. En of iemand zijn werk goed doet hangt niet alleen af van zijn vakkennis maar ook van de omstandigheden waaronder hij of zij moet werken.

Om een voorbeeld te geven. Een dag later bericht de krant over de val van het ROC Leiden. Een citaat: ‘Terwijl het management van ROC Leiden druk is met de nieuwbouw wordt een sterke groei van 8000 naar 9000 leerlingen opgevangen door de klassen te vergroten. Op personeel wordt bezuinigd, de onderwijsresultaten hollen achteruit.’( Trouw , 11 juni)

 

 En op dezelfde dag een bericht uit het basisonderwijs: over de invalkrachten die al of niet een vast contract aangeboden krijgen. Scholen zeggen dat niet te kunnen betalen: hun personeelsbudget gaat op aan de basisformatie en invallers moeten maar zien of er ergens een baantje voor hen is. Enfin, de Wet Werk en Zekerheid is een jaar uitgesteld. ( BN DeStem, 11 juni ). Volgend jaar kan de krant er weer over schrijven.

 

Wat ik zou willen zeggen tegen die meneer Duisenberg is dat hij , in sterke mate, de problemen en onvolkomenheden toeschrijft aan mensen die heel vaak in zodanige omstandigheden moeten werken – en dat al vele jaren – dat hun motivatie onherroepelijk is aangetast.

Waarschijnlijk heeft de heer Duisenberg daar geen trek in maar hij zou zich beter eens kunnen verdiepen in de vraag waaróm zo veel leraren hun baan zo zwaar vinden, waarom zo velen overspannen  raken, waarom het bereiken van de pensioenleeftijd zo moeilijk is.

Zolang het onderwijsbeleid mede bepaald wordt door lieden als deze Duisenberg, die daar geen flauw benul van hebben, blijft het leraarsberoep zwaar en voor velen een kwestie van overleven.

 

J.C. Traas

13 Reacties

 1. Ik heb afgelopen week nogal
  Ik heb afgelopen week nogal wat rapporten en onderzoeken naast elkaar gelegd.
  Daaruit wordt zonder meer duidelijk dat de loyaliteit van docenten ruim boven het van een werknemer te verwachten gemiddelde ligt.
  Ik zie in het beleid van de laatste jaren en de insteek van de VO raad, dat ze van deze eigenschap dankbaar gebruik maken: de aanbevelingen die worden opgevolgd zijn allemaal bedoeld om bevlogenheid en loyaliteit te vergroten. ( 1 op 1 uit de rapporten te vissen)

  Als deze politicus op de hoogte is van deze ontwikkeling, doet hij niets anders dan waar docenten zich al jaren uitstekend voor laten lenen. Goedkoop? Ja. Maar desalniettemin al jaren effectief.

  Docenten moeten nu eenmaal STOP zeggen, maar dat gebeurt nog steeds niet.

  Er is in feite al heel veel onderzoek gedaan. De laatste stap is het verzamelen van wat objectieve data en dan….
  Zal er toch een partij moeten zijn die die data gaat gebruiken om STOP te zeggen namens de docent.

  Dan komt er eindelijk ook eens een fractie van respect voor dit beroep, vanuit de beleidsmakers wel te verstaan.

  Het staat allemaal letterlijk opgeschreven hoe zwaar een onderwijs baan is.

  Maar al die zaken, die ten goede zouden komen aan alleen docenten en in eerste instantie niet aan de scholen, worden NIET opgevolgd.

  Dat soort aanbevelingen zijn er ook, ze staan in dezelfde rapporten!

  Grootste gemene deler:
  Dat soort aanbevelingen vereist een uitgesproken professionele houding van schoolbestuur en schoolleiding…

  Nu wordt alles tot in den treuren op de helft van de docenten gelegd.
  Er is zo weinig nodig om de andere helft dezelfde lasten te laten dragen.

  Ik ben toch niet de enige die dat ziet.

  Zolang men niet samen optrekt om docenten hun grenzen af te bakenen en te laten respecteren, krijgen we uitspraken van het soort als van deze politicus
  We zijn gewoon de makkelijkste om te schoppen
  We bewijzen DAT keer op keer.

 2. Staatssecretaris Klein begon

  Staatssecretaris Klein begon er in de jaren ’70 al over: ‘Het leraarsvak is een idealistisch beroep’. Als men je beroep idealistisch noemt, gaat het waarschijnlijk om geld. Ja hoor, een paar jaar later werden de beginsalarissen van leraren met vele honderden guldens per maand verlaagd. Dat was een aantal jaren voor de HOS-kwestie. In die jaren ’70 kwam een enorme menigte aan sociaal wetenschappers van de universiteit die wanhopig een baan zocht. Lesgeven deden ze niet. Ze keken wel uit! Maar ze wisten wel dat in het onderwijs ‘alles anders’ moest. De middenschool van van Kemenade zou de toekomst hebben. En de traditionele troep was vermolmd en zou eruit gaan.

   

  De idealistische leraar kan idealistisch met zijn kop tegen de muur lopen! In de Tweede Kamer wordt gevreesd dat minder dan de helft van de leraren geïnspireerd is? Wie op vrijdagmiddag op zijn benen staat te trillen van de stress en pas op zondagavond weer normaal kan eten, laat dat idealistische snel achter zich. Hij probeert louter te overleven. En als hij geluk heeft, kan hij misschien ooit kamerlid worden, een opwindende baan. Daar kan hij de mensen uit het idealistisch beroep peper in de kont strooien: ‘Harder werken jullie’.

 3. Mooie column, heer Traas.

  Mooie column, heer Traas. Leraren worden als een kudde schapen toegesproken. Het jaar 2020 doet bij mij bellen rinkelen.

   

  Duisenberg: “Ik heb hiervoor 20 jaar in het bedrijfsleven [Shell, McKinsey, Eneco] gewerkt.” Portefeuille: OCW Hoger onderwijs; OCW Wetenschapsbeleid. Leraren? Hij herhaalt obligaat de Europese politieke doelstellingen. Niets eigens aan. Gewoon slaafs oplepelen van doelstellingen.

   

  Lees ET 2020 (niet het buitenaardse wezen, maar Education and Training 2020) (2009/C 119/02VK, of, via), van de Raad van de EU (dwz raad van nationale ministers, waaronder onze OCW-minister) erop na. Via ‘the open method of coordination’ (definitie: scrollen naar helft webpage van link) grijpt de Europese Unie de macht waar deze de EU niet toebehoort. De 'creepy creeping competence creep'. 😉

   

  Strategische doelstelling 2: de kwaliteit en de efficiëntie van onderwijs en opleiding verbeteren

  [uitgewerkt in Bijlage II – "prioritaire gebieden voor Europese samenwerking in onderwijs en opleiding tijdens de eerste cyclus: 2009-2011. De werkzaamheden voortzetten rond: beroepsontwikkeling van leerkrachten en opleiders – de aandacht toespitsen op de kwaliteit van het initiële onderwijs en op steun bij het begin van de loopbaan van nieuwe leerkrachten, alsmede op een betere kwaliteit van de mogelijkheden voor permanente beroepsontwikkeling van leerkrachten, opleiders en ander onderwijzend personeel (bijv. leidinggevenden of begeleidend personeel)"]

 4. Conclusies van de Raad [van

  Conclusies van de Raad [van de EU, dwz raad van nationale ministers] van 20 mei 2014 over een doeltreffende lerarenopleiding (2014/C 183/05; VK):

   

  "Algemeen wordt erkend dat kwaliteitsvol onderricht een van de belangrijkste factoren vormt om te komen tot succesvolle onderwijsresultaten, door het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden, attitudes en waarden die lerenden nodig hebben om hun volle potentieel te benutten, als individueel persoon en als actief lid van de maatschappij en de beroepsbevolking."

  [daarna: snel veranderende wereld; nieuwe vaardigheden, snelle technologische ontwikkelingen, toenemende sociale en culturele diversiteit, 'dus' noodzaak beroepscompetentiekaders]

   

  "Verzoekt de lidstaten, indachtig het subsidiariteitsbeginsel, en de institutionele autonomie, en in overeenstemming met de nationale omstandigheden…" [= The Open Method of Co-ordination]

   

  "2. De ontwikkeling te bevorderen van alomvattende beroepscompetentiekaders voor leraren (2) waarin wordt omschreven welke competenties en kwaliteiten zij in de verschillende fasen van hun loopbaan of in verschillende onderwijssituaties nodig hebben. Dergelijke kaders moeten voldoende flexibel zijn om in te spelen op de veranderende behoeften en moeten worden besproken in samenwerking met de belanghebbenden."

  "5. Doeltreffend digitaal onderricht en leren te bevorderen door ervoor te zorgen dat opleiders van leraren en leraren zelf een toereikend niveau van digitale vaardigheden verwerven, en dat ze leren hoe ze lerenden kunnen helpen verstandig en veilig om te springen met digitale hulpmiddelen, en hoe ze individuele leerprocessen beter kunnen beheren, aan de hand van actuele programma's voor lerarenopleiding en een verbeterde toegang tot — en gebruik van — kwaliteitsvolle open onderwijsmiddelen."

 5. (hiernavolgend de laatste –

  (hiernavolgend de laatste – niet uitputtende – bijdrage uit de diarree voetnoten met subvoetnoten onder Europese statements die ik over dit onderwerp gevonden heb)

   

  "Voor onderwijs en opleiding is een strategische rol weggelegd bij de ondersteuning van het economisch herstel in Europa. Hoewel er goede vorderingen zijn gemaakt met betrekking tot het onderwijshoofddoel van de Europa 2020-strategie (12), moet er nog veel worden gedaan om de crisis te boven te komen en de onderliggende structurele problemen op te lossen." (2014/C 62/05) – [(12): Onderwijs- en opleidingenmonitor]

   

  "Een andere kijk op onderwijs is een initiatief uit 2012 dat gericht is op hervorming van onderwijsstelsels in de hele EU. Het probeert een oplossing te vinden voor de steeds hogere opleidingseisen en de werkloosheid terug te dringen."

   

  Als iemand tegen het voorgaande is, is hij niet vooruitstrevend, en derhalve een aartsconservatieve met teveel rechten beklede leraar. Aanpakken die onwillige leraren!!

 6. Het Kamerlid Duisenberg wil

  Het Kamerlid Duisenberg wil dat de Kamer vandaag afspreekt dat over vijf jaar alle leraren goed kunnen lesgeven èn kunnen omgaan met verschillen in de klas. Het is duidelijk dat iemand die in een homogene rustige klas frontaal efficiënt kennis en inzicht aan zijn leerlingen kan overdragen daarmee nog niet door Duisenberg als een goed leraar gezien wordt. Willen we echt dat ouderwets goed onderwijs met bijbehorende leraren helemaal verdwijnt? Of vechten we voor de rechten van ouders en leraren die niet in  passend onderwijs geloven?

   

 7. Sympathisant heeft vlijtig

  Sympathisant heeft vlijtig gespit. Was ein Geloel ins Blaue hinein. Ze zullen bij Shell, McKinsey en Eneco wel tevreden zijn dat ze van die Duisenberg af zijn.

 8. Is Ton Elias door zijn

  Is Ton Elias door zijn Fractie van onderwijs weggehaald vanwege zijn botte optredens en zijn smalend commentaar over weerstand bij de leraren wegens het inkorten van hun vakantie als middel om overbelasting draagbaar te maken? Of vond de fractie zijn gedrag OK maar hadden ze hem bij hoogvliegen nodig?

 9. Wat is dat, tacklen on

  Wat is dat, tacklen on twitter? Het gaat er om te weten te komen of Elias binnen de fractie van de VVD na zijn denigrerende uitlatingen over leraren onverwacht van fractiespreker over onderwijs naar spreker over luchtvaart overging en of een aannemelijke verklaring daarvoor een onbehagen van zijn fractiegenoten over die uitlatingen is. 

 10. Gelukkig kom ik op allerlei

  Gelukkig kom ik op allerlei plaatsen mensen tegen die die arrogantie van Duisenberg aan de kaak stellen. Vanmorgen nog in Trouw een ingezonden brief die met ingehouden woede is geschreven.
  Waarom levert vooral de VVD steeds die pedante kwasten die zich laatdunkend over leraren uitgaan, zonder enig besef van hoe onderwijs in elkaar steekt? Overigens is Duisenberg ooit uit een rood nest gevallen (en naderhand in een gouden bedje terechtgekomen).

 11. Blijkbaar vindt de VVD

  Blijkbaar vindt de VVD onderwijs niet echt belangrijk. Ze maakt de leraren niet alleen witheet maar laat ook ouders in de Siberische kou van he onderwijs staan. En vooral kinderen uit een nest van slechtverdienende of laagopgeleide ouders zijn daarvan het slachtoffer. Als het onderwijs betreft faalt de VVD als partij voor vrijheid en als partij voor gelijke kansen. Maar voor dat laatse is overigens geen letter te vinden in haar naam VVD.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.