Meer ruimte voor nieuwe scholen

In de krant lees ik dat de Tweede kamer vandaag stemt over het wetsontwerp  “Meer ruimte voor nieuwe scholen”  en dat deze wet waarschijnlijk zal worden aangenomen. Twee jaar geleden schreef ik hierover een blog en ik zie dat een aantal voor de hand liggende vragen, die ik toen stelde, in de debatten aan de orde zijn gekomen. De vraag bij voorbeeld of het voor groepen met  allerlei vage onderwijsconcepten niet te gemakkelijk wordt om een nieuwe school te beginnen. Een beperkt aantal handtekeningen schijnt al genoeg te zijn. Bepaald geestig is het antwoord van Arie Slob hierop: “we doen wat we kunnen om cowboys aan de deur tegen te houden”.

De VO-raad heeft zich over de ruimere mogelijkheid, die hier wordt geboden om een nieuwe school te beginnen  kritisch uitgelaten. Men vindt “dat het principe, dat iedereen een school kan beginnen versnippering in de hand werkt en het ontstaan van hokjesscholen bevordert”. De raad vindt de wet geen stap vooruit, maar achteruit

En dan is er de kwestie of het wetsvoorstel de bestaande segregatie al dan niet zal vergroten. PvdA en SP willen dat de onderwijsinspectie dat in haar beoordeling zal laten meewegen en Groen Links en D66  zijn ervoor de gemeenten daarover adviesrecht te geven. Maar dat zal niet werken. Het is in strijd met de strekking van de wet, die juist meer vrijheid wil creëren. Bovendien kan het leiden tot rechtsongelijkheid zoals Slob terecht opmerkt. Deze wet zal de bestaande segregatie niet verminderen, dat moge duidelijk zijn. Daarvoor zijn andere maatregelen nodig. Ook op dit punt is de VO-raad bij monde van Paul Rosenmöller kritisch  Veel scholen zullen zich richten op de bovenkant van de markt, wat in strijd is met het ideaal,  dat alle leerlingen gelijke kansen verdienen

De nieuwe scholen zullen zich in hun kerndoelen aan de wet moeten houden en aan de waarden van de democratische rechtsstaat. Hoe voorkomen we dat ze dat niet doen? Harm Beertema vindt dat scholen, die dat niet doen,  geen geld van de overheid moeten krijgen. Het antwoord van Slob hierop is niet overtuigend. Hij zegt dat je dan een oordeel geeft over een godsdienst of een levensovertuiging en dat zou in strijd met de Grondwet zijn. Eigenaardige Grondwet, die zou toestaan, dat overtuigingen die recht tegen die wet ingaan, op school mogen worden uitgedragen.  Zijn er dan heilige huisjes, die boven onze Grondwet staan? En tot hoever gaat dat op?

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter