PvdA, middenschool en CITO toets

In de Volkskrant een artikel van 2 PvdA'ers. Zij pleiten nog maar weer eens voor een middenschool. Een reaguurder merkt op dat ze een nogal ongelukkige voorbeeldschool kiezen: zowel de havo als de vwo afdeling van deze school wordt door de inspectie als "zwak" beoordeeld. Opvallender dan het middenschool verhaal is de kritiek die de auteurs hebben op het nu doorslaggevende schooladvies. De kamer heeft met het uitstellen van de CITO toets er bewust voor gekozen om dit subjectieve schooladvies deze cruciale rol te geven. En de auteur van het volkskrant artikel dat 2e kamerlid is geeft in dit oudere artikel ("laat advies leerkracht bepalend zijn") aan daar groot voorstander van te zijn. Overigens, volgens haar Linkedin pagina en wikipedia stond deze mevrouw 2 jaar voor de klas (vond ze blijkbaar niet leuk).

6 Reacties

 1. Met weemoed denk ik terug aan

  Met weemoed denk ik terug aan het vroegere systeem van aansluitende en parallelle onderwijswegen.

  Wie met goed gevolg de ambachtschool had afgesloten kon doorstromen naar de MTS. Goede leerlingen van de MTS gingen naar de HTS en daarna de TH. Idem voor andere schooltypen. Ook op latere leeftijd was opstromen mogelijk door een uitgebreid stelsel van avondonderwijs.

  Op grond van efficiency overwegingen is dit goedwerkende systeem volledig vernieuwld. 

  En nog steeds zijn er politieke gezagsdragers die niet begrijpen dat 'gelijke kansen' wat anders is dan 'gelijke prestaties'.

  De bij voortduring gebleken onkunde en onmacht van de PvdA in deze is een reden om de pleidooien van deze lieden vooral niet-serieus te nemen.  Laat maar l.ll.n.

 2. “Kinderen uit kwetsbare

  "Kinderen uit kwetsbare milieus worden door ons onderwijssysteem op achterstand gezet". Misschien is dat zo. In elk geval staat daar dan tegenover dat intelligente kinderen uit "kwetsbaar" milieu die bijtijds ontdekt werden veel baat hadden van echt VWO vanaf de eerste klas zoals dat in de tijd van de HBS en het oude Gymnasium bestond. Dat hielp om de achterstand snel in te lopen. Verder is het  voor alle duidelijke VWO-kinderen het beste om direct na de basisschool op VWO-niveau te beginnen. Een middenschool met werken op meerdere niveaux in elke klas is om verscheidene redenen een slecht alternatief. Ouderwets klassikaal les  geven is dan immers niet mogelijk en de curricula zouden dan gelijk moeten worden getrokken. Gekunsteld dezelfde leerstof wat moeilijker maken is verre van ideaal voor de echte VWO-ers. De minst slechte oplossing voor hetselectieprobleem is serieuze doorlichting van de leerlingen van groep 8. Met én een schooladvies van de juffen én een ouderwets toelatingsexamen én een IQ-test kan het risico van een verkeerde plaatsing teruggdrongen worden. Voor het kleine aantal leerlingen dat dan nog te laag terecht komt kunnen op sommige scholen opstroomklassen gevormd worden. Meestal zal de gemankeerde VWO-er dan van school moeten veranderen.
   
 3. Het voordeel dat kinderen die

  Het voordeel dat kinderen die in een gezin van hoogopgeleide ouders zijn opgroeien  t.o.v. kinderen van laag opgeleide ouders hebben is bijna niet weg te nemen zonder anderen onrecht aan te doen en vereist kostbare ingrepen. In sommige Oostbloklande werden kinderen van "kapitalisten" vaak helemaal niet tot het universitaire onderwijs toegelaten of slechts beperkt op basis van van een numerus clausus. Het genoemde kamerlid had blijkbaar het gelukzalige maar naïve gevoel dat het schiften door de juffen van de basisschool aan milieuvoordelen een einde zou maken. De harde realiteit heeft zijn wensdenken een knauw gegeven maar hij weet van geen ophouden. Dan maar alle kinderen naar een middenschool! Ouders die hoog opgeleid zijn en dat kunnen betalen zullen altijd proberen om hun kind op een zo hoog mogelijk schooltype geplaatst te krijgen. Inpraten op de juffen, verklaringen van psychologen of bijlessen. Er zijn ouders die geprobeerd hebben om hun kinderen te trainen voor de afsluitende CITO-toets. En als er weer toelatingsexamens zouden komen zouden ouders proberen via bijlessen de kans van slagen te vergroten. Toch is er wat voor te zeggen. Als een ouder per se wil dat zijn kind naar het VWO gaat en dat bereikt met behulp van bijlessen en zijn kind daarna nog steeds bijlessen krijgt zonder dat de leraar wat betreft niveau en tempo concessies hoeft te doen dan oefent de ouder het hem toegestane recht op opvoeding van zijn kind uit. En vanuit de ontvangende school uit: een toelatingsexamen voor bij voorbeeld het VWO is om uit de groep-8-ters leerlingen te vissen die waarschijnlijk hun eindedxamen VWO zullen halen. Of zo'n leerling dat haalt met of zonder bijlessen is niet hun pakkie an. Maar ze moeten wel het recht hebben om zelf of beter samen met de andere scholen uit de regio te selecteren, zeker als de overheid voor de VWO-opleiding een minimaal aantal voor het eindexamen geslaagde leerlingen voorschrijft.
  Je kunt een geldige vergelijking maken met erfrecht. Als kinderen geld van hun ouders erven past dat slecht in het beginsel van gelijke kansen voor alle kinderen. Aan de andere kant moet het ouders vrij staan om hun eigen bezit weg te geven aan wie ze maar willen.
 4. Als een leerling de route

  Als een leerling de route ambachtsschool, MTS, HTS, TH aflegde, was dat dan, Hendrikush, omdat zijn hersenen er zo lang over deden om te volgroeien of zat je, nadat je op de ambachtsschool gekomen was, vast aan die enorme omweg?. In het laatste geval gaat het om een dure en waarschijnlijk onnodige omweg. De leerlingen na hun twaalfde nog langer bij elkaar houden is in elk geval geen oplossing van het probleem want het levert vele kansrijke alle VWO-ers een onnodige vertraging van het doorlopen van het VWO op. Het huidige VWO-programma zou, ontdaan van zijn fratsen, in 4 jaar doorlopen kunnen worden en in 5 jaar zouden de leerlingen weer op het niveau van de vroegere HBS kunnen komen. Verder lijkt het mij uitzonderlijk dat tegenwoordig een leerling met VWO-potentie op het lager beroepsonderwijs terecht zou komen. De oplossing is m.i. betere determinatie van de twaalfjarigen en regionale scholen die op- en af-stroomroutes verzorgen. Om de vergelijking met de HBS kloppend te maken moeten we ook nog  beschouwen dat leerlingen die op de eerste klas HBS werden toegelaten bij het afleggen van het toelatingsexamen getoond hadden rekenen en taal goed onder de knie te hebben. Overigens, de overheid zegt graag zonder kwaliteitsverlies op het onderwijs te willen bezuinigen. Misschien zal zij een verzoek voor het toestaan en subsidiëring van een 4-jarige "vrije" VWO-opleiding wel willen toestaan. 

 5. Op mijn twaalfde werd mij de

  Op mijn twaalfde werd mij de vraag gesteld "wat doet je vader?". Op grond van het antwoord werd ik doorverwezen naar de mulo. Daarna belande ik via de hbs op de th. Achteraf ben ik blij met die omweg. De discipline en drill van de ouderwetse mulo heeft me levenslang voordeel opgeleverd. 

  Elk onderwijstraject kent tegenslagen en een volledig efficiënt onderwijssysteem is een fictie. Probeer ieder naar vermogen te vormen en houd mogelijkheden open voor laatbloeiers en bijscholers.

 6. Voor mij zat het wat betreft

  Voor mij zat het wat betreft mijn vader wel goed bij het bepalen van gepast vervolgonderwijs.. Maar ik had waarschijnlijk te weinig drive en werd in de rij vande leerlingen gezet die voor de ambachtschool of MULO bestemd waren. Het hoofd der school zei tegen mijm moeder dat ik te weinig eergevoel had maar mijnmoeder maakte er gebrek aan eerzucht van. Ik bleef er onverschillig onder want ik werd desalniettemin toch voorbereid op het toelatingsexamen HBS-Gymnasium. Gelukkig hoorde dat nu eenmaal bij mijn stand. Met een taak voor schrijven werd ik toegelaten en dat was begrijpelijk want mijn handschrift was slecht te lezen. Ik geloof niet dat mijn  examinatoren mij gematst hebben door wat onleesbaar was goed te rekenen. Ik kon echt goed rekenen, ingeklede vergelijkingen oplossen en zinnen ontleden. Mijn ouders konden een maand eerder met mij op vakantie want na het slagen voort het toelatingsexamen hoefde je niet meer op school terug te komen. Er was geen inspecteur voor lager onderwijs die daar moeilijk over deed. In de krant las ik gisteren dat de dochters van van de autochtone katholieke Zuid-Limburgse bevolking in die tijd zelden de kans geboden werd om op de HBS of het Gymnasium verder te leren. Zij moesten op de huishoudschool voorbereid worden op het zorgen voor een groot gezin.Trouwens, op het HBS-deel van het protestants lyceum voor allochthone leerlingen waarvan de ouders uit andere delen van het land kwamen waren duidelijk meer jongens dan meisjes.

Reacties zijn gesloten.