Onze school een soort Starship Enterprise?

Geachte mede Bon’ers,

Zo maar een greep uit de informatievoorziening van onze school in Amsterdam, integraal overgenomen. Ik krijg er een groot Startrek gevoel bij. Wij nemen u mee naar de toekomst, kom aan boord, blijf aan boord en vertrouw ons. Ik persoonlijk krijg enorme kriebels van dit soort teksten inmiddels. Ik weet dat er al heel veel gezegd en geschrevenis over Natuurlijk Leren op deze site, maar ik wil dit toch nog delen om aan te geven dat ook in 2012 dit geloof nog steeds aanwezig is.

Kwaliteitscyclus:
Kinderen leren erg veel in Laterna Magica. Waardevolle vaardigheden en kennis vcyclusoor de rest van hun leven. Laterna Magica staat onder toezicht van de onderwijsinspectie en voldoet aan de normen van het ministerie van OC&W. De GGD inspectie ziet toe op naleving van de wet kinderopvang.
Kwaliteit bewaken en monitoren in deze nieuwe school is een belangrijk intern onderwerp waar systematisch aandacht voor is. Zie ook de download met ons kwaliteitsbeleid.

Welke vragen kunt u stellen tijdens een portfoliogesprek?

Hoe is uw kind gegroeid? Wat kan/weet uw kind nu, wat hij/zij eerst nog niet wist of kon?
Wat zijn gezamenlijke doelen voor de komende periode?
Waar is uw kind goed in? Waar geniet uw kind van? Waar is uw kind minder goed in en hoe compenseert uw kind?
Hoe leert uw kind het beste? Wat werkt goed?
Hoe kunnen we uw kind het beste ondersteunen en bemoedigen?

Wat leert uw kind door middel van Natuurlijk Leren?

We streven ernaar dat alle kinderen de basisvaardigheden op een goed niveau beheersen: lezen, spellen, rekenen en leerstrategieën. Daarbij zetten we sterk in op persoonlijke ontwikkeling: leren samenwerken, weten waar je goed en niet goed in bent en waar je interesses liggen. Onafhankelijk, creatief leren denken, zelf oplossingen kunnen zoeken, geloven in je eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn, zichzelf leren sturen in relatie met hun omgeving, creatieve zelfsturende mensen worden die zichzelf doelen kunnen stellen en moeite leren doen om die doelen te halen. Weten waar je goed in bent en hoe je minder sterke kanten kunt compenseren. Verder willen we dat kinderen wendbare kennis opdoen. Ze leren over allerlei onderwerpen en wij proberen hen daar sleutelinzichten over de wereld in te laten ontdekken. Bijvoorbeeld over evenwichten en kringlopen, over energie. Of over de werking van invloed en macht in de wereld en in je dagelijkse verhoudingen. Het is de bedoeling dat ze die kennis wendbaar in kunnen zetten en voortdurend kunnen ontwikkelen. We denken dat kinderen later beroepen zullen uitoefenen die wij nu nog helemaal niet kunnen bedenken. Dus de vraag is: wat moeten ze dan weten en kunnen om die beroepen uit te oefenen? Hoe kun je kinderen voorbereiden op een snel veranderende wereld? Alleen feitjes leren heeft geen zin meer, bronnen bestuderen en weten wat die waard zijn wel. Multimedia speelt bij ons een grote rol.

Bovenstaande wordt ondersteund door ondermeer professor Gert Biesta (recente publicaties) en internationaal onderzoek naar vaardigheden van de 21ste eeuw. Het gaat om de brede ontwikkeling van het kind. We willen dat een kind verstand krijgt van zichzelf en vaardigheden opdoet om in de toekomst kansrijk te zijn.

Citotoetsen en Natuurlijk Leren
Natuurlijk Leren is dus meer dan het oefenen van lezen en rekenen. U vindt de belangrijke resultaten in de individuele portfolio’s en ontwikkelplannen. Het gaat dan om werk van uw kind, onderzoekjes, presentaties, reflecties, foto’s, film. Deze opbrengsten vormen het hart van Laterna Magica.

Twee keer per jaar (januari-juni) nemen wij bij kinderen vanaf 6 jaar cito-toetsen af (rekenen-spelling-lezen-begrijpend lezen) We doen dit om te kunnen bekijken of uw kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten. Daarnaast kijken we hoe we het als unit en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waar nodig sturen we bij. Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde en bij Natuurlijk leren gaan we uit van de groei van een individueel kind ten opzichte van zichzelf! Tijdens het portfoliogesprek kunt u vragen om de citoresultaten, deze worden dan besproken als onderdeel van de brede ontwikkeling van een kind.

We wensen ieder een kind een coach en ouders die trots zijn op de (brede) groei van het kind en het kind bemoedigen weer verder te gaan.

Ps Ik wens ieder kind goed basisonderwijs toe

Rebeldad1969