editie

Onderwijs2032: Nieuw Babylon nog steeds in aanbouw

19 mei 2016 // 4 reacties

Hoe komt het toch dat een groot deel van de Nederlandse elite de waarde van kennis ontkent en de ene na de andere mislukte onderwijsvernieuwing steunt? Sebastien Valkenberg legt een verband met een boek van historicus James Kennedy. [...]

Stop de bètaficering van de sociale wetenschappen

19 mei 2016 // 3 reacties

De sociale wetenschappen proberen de bèta's na te bootsen door zo veel mogelijk in cijfers te vervatten. Gamma's met observatie, casuïstiek, beschrijving en duiding als wapens krijgen haast geen financiering meer. Ten onrechte, betoogt Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Eppo Bruins. [...]

Beter rekenen in het mbo

19 mei 2016 // 0 reacties

Over een paar jaar gaat de rekentoets ook meetellen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het rekenniveau van mbo-leerlingen is echter nog lang niet voldoende, en ook de toets deugt nog niet. Toon Rekkers doet een aantal aanbevelingen. [...]

Daar is hij weer: de middenschool

19 mei 2016 // 3 reacties

Het argument steekt iedere paar jaar weer de kop op, en ook nu weer: laat leerlingen tot hun zestiende op hetzelfde niveau onderwijs volgen, dat komt de minder bevoorrechten ten goede. Maar juist het categoriale systeem was bij uitstek een middel tot sociale stijging, betoogt J.C. Traas. [...]

Verdwijnt extra geld voor docenten in een bodemloze put?

19 januari 2016 // 11 reacties

In 2013 stelde de overheid honderden miljoenen beschikbaar voor docenten. Maar dit geld is grotendeels op de bank blijven staan, en de beloofde 3000 extra docenten zijn er bij lange na niet gekomen. BON biedt een analyse en een mogelijke oplossing. [...]

Voorwoord: Taalrenaissance in het hoger onderwijs

23 december 2015 // 0 reacties

Er is reden tot enig optimisme over de ontwikkelingen in onderwijsland. Onze stem wordt gehoord en vindt de nodige weerklank. Gelijksoortige geluiden klinken steeds vaker. Op twijfelachtige ideeën over ons onderwijs kwam van vele kanten scherpe en zinnige kritiek. [...]

Mbo: neem een voorbeeld aan Duitsland

23 december 2015 // 3 reacties

Nederlandse beroepsopleidingen sluiten met hun brede aandacht voor adaptief vermogen en andere 21st century skills niet aan bij de arbeidsmarkt. Tijd om een kijkje te nemen bij onze oosterburen, waar op het ambacht gericht onderwijs uitstekende resultaten behaalt, betoogt Herman Blom. [...]

Naar een 10 voor Nederlands

23 december 2015 // 3 reacties

Het schoolvak Nederlands bevindt zich in een grote crisis. Leerlingen leren geen zaken waar ze iets aan hebben, en ze beleven evenmin enig genoegen aan het gebodene. Hoe het tij te keren? Taalwetenschapper Marc van Oostendorp heeft wel een paar ideeën. [...]

Het project Onderwijs2032: een dikke onvoldoende

23 december 2015 // 7 reacties

Het Platform Onderwijs2032 kwam met de voorspelbare riedel: meer aandacht voor ICT, burgerschap en vakoverstijgende projecten. Karin den Heijer sprak het commissielid uit het bedrijfsleven en ontdekte dat het Platform ook veel zinnige conclusies trok, die in het rapport echter ontbraken. [...]

Het groot manifest der Nederlandse taal

23 december 2015 // 0 reacties

Ad Verbrugge e.a., verenigd in het Taalcollectief, publiceerden in NRC Handelsblad dit manifest, dat veel weerklank vond. Hierdoor is het toenemende gebruik van het Engels in het hoger onderwijs ten koste van het Nederlands ook op de agenda van de politiek gekomen. [...]

De cirkel is gesloten

23 december 2015 // 2 reacties

Hoe is het mogelijk dat er, ruim zeven jaar nadat het veelgeprezen rapport van de commissie-Dijsselbloem verschenen is, zo weinig veranderd is? Volgens J.C. Traas komt dit doordat de schoolbesturen alles bepalen, en de regering werkeloos aan de kant staat. [...]

Laffe directeur laat leraar vallen

23 december 2015 // 1 reactie

Ton Bastings bespreekt ‘Een onschuldig meisje’, de laatste roman van Bernlef. Hierin moet een uitstekende docent het veld ruimen op last van een bange directeur. Nee, de leraar heeft het niet gemakkelijk in de Nederlandse onderwijsroman. [...]

Verval van het Nederlands in ons hoger onderwijs

23 december 2015 // 1 reactie

Onze universiteiten en hogescholen zijn massaal aan het verengelsen. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit, van de taalrijkdom van studenten, en van een meer diverse oriëntatie op taal en cultuur, kortom ten koste van algemene en persoonlijke vorming, betoogt Ad Verbrugge. [...]

Beperk de stortvloed aan ideetjes

23 december 2015 // 0 reacties

Het onderwijs zucht onder controledwang, vindt Pier Bergsma. Ouders zouden medewerking kunnen weigeren aan afvinklijstjes en observatieschema’s op weg naar het ideale en maakbare kind. Maar dit gebeurt niet; de Angelsaksische top-downstructuur viert hoogtij. [...]
1 2 3 4 5 7