Zomervakantie inkorten van zeven naar zes weken

Uit: de Volkskrant dinsdag 16 december 2008

Advies: ‘Zomervakantie inkorten van zeven naar zes weken’

Lees het artikel.


Het idee achter de verkorte vakanties schijnt te zijn dat de werkdruk ermee wordt verlaagd. Er gaat een week vakantie af en die wordt al direct weer ingevuld. Niks geen werkdrukverlichting dus!
Graag jullie mening over dit advies aan de staatssecretaris.

27 Reacties

 1. Weigeren mag?
  In de nieuwe CAO wordt het mogelijk om 23 klokuren naar eigen inzicht te besteden. Wel kan er gevraagd worden om bv surveillance uit te voeren in die uren, maar je krijgt het recht om dat te weigeren. Alhoewel

  120 Teletekst di 16 dec
  ***************************************
  Demonstratie tegen langere werkweek

  ***************************************
  In Straatsburg hebben bij het gebouw
  van het Europese Parlement zo’n 5000
  mensen gedemonstreerd tegen een nieuwe
  arbeidstijden-richtlijn.De EU-ministers
  willen een werkweek mogelijk maken van
  65 uur,nu ligt het maximum nog op 48.

  Vooral mensen die werken in de zorg of
  bij de brandweer zouden met langere
  werkweken te maken krijgen.De Europese
  koepel van vakverenigingen is tegen de
  nieuwe richtlijn.Op papier kan iemand
  weigeren om meer uren te draaien,maar
  in de praktijk is dat volgens de bonden
  erg moeilijk.

  De arbeidstijden-richtlijn wordt morgen
  besproken in het Europese Parlement.
  ***************************************

  • Wraakzucht t.o.v. de vakanties van leraren
   Dat Cornielje (VVD) weinig begrijpt van het onderwijs was zo’n tien jaren geleden al duidelijk toen hij een systeem ontwierp voor de beloning van leraren door de schoolleidingen. Docenten die naar de maatstaven van uitsluitend en alleen de schoolleiding excellent zouden presteren: de excellent leraren (de meest kruiperige hielenlikkers van de directies) zouden een hoger salaris mogen toucheren. En wat doet hij nu ? Hij maakt misbruikt van het ressentiment dat er onder leken over docenten bestaat: dat docenten baden in een zee van vrije tijd in de middagen, avonduren en weekenden, en dat hen dus dringend een deel van die vermeende vrije tijd moet worden afgepakt. Dat docenten in de avonduren, weekenden en vakanties hard werken aan lesvoorbereiding, nakijkwerk en andere klussen die met school hebben te maken, daar heeft hij nog nooit van gehoord. En wat is mening van de AOB in deze kwestie ? Als deze bond zich niet snel uitspreekt tegen het dwaze voorstel van afpakken van vakantieweken, moeten wij als docenten optrekken naar het hoofdkantoor van deze steenrijke bond, die in beslissende kwesties tot nu toe altijd de zijde van de minister en de werkgevers heeft gekozen.

 2. vakantie
  Cornielje berekent 37,5 effectieve lesweken voor een leerling (37,5 x 32 x 5/6 = 1000).
  Bij de meeste scholen zal in het taakbeleid staan dat er 36 effectieve lesweken zijn voor de docent (36 x 25 x 5/6 = 750).
  Er ontstaat een verschil van 1,5 effectieve lesweken. Wie verzorgt die lessen?
  De week minder vakantie moet ook in het taakbeleid verwerkt worden. Ergens moeten er taken verdwijnen.
  In het nieuwste onderhandelaarsakkoord over de CAO staat niets over zo’n wijziging. De komende CAO gaat gelden tot 1 augustus 2010. Gaat het verhaal daarna pas in?
  Of is het eenvoudiger. Uit de pers begrijp ik dat de schoolleiding samen met de MR mag bepalen wat onderwijstijd is. Onderwijstijd moet wel verzorgd worden door een bevoegde docent. Maar aangezien het bevoegd gezag van een school iedereen bevoegd mag verklaren, is dat geen probleem. Daar zit gigantisch veel ruimte voor de schoolleiding.
  Klaas Wilms

 3. Verlichting door verzwaring
  Ik vind het een belachelijk idee. Een werkweek is bij mij gemiddeld al gauw 50 uur. Een van de argumenten waarmee ik, na al het geklaag over idioot lange werkweken, mijn medemensen kan overtuigen dat ik toch nog wel een ‘normaal’ beroep heb is de compensatie van de vakanties. In de kleine vakanties werk ik al gauw nog zo’n 10 uur aan achterstallig nakijkwerk en opruimwerk. De enige werkelijke vakantie is voor mij de grote vakantie, en dat is precies genoeg om uit te blazen en weer op te laden.
  Die vakantie inkorten maakt het beroep opnieuw een stuk onaantrekkelijker. In mijn jeugd had je een Loesje-achtige slagzin ‘fighting for peace is like fucking for virginity‘. Werkdruk verlichten door vakantie te schrappen vind ik net zoiets.

  • Heel praktisch gezien
   Ik zie dit nou niet direct het leraarsberoep aantrekkelijker maken, vooral niet voor de groep die we zo hard nodig hebben. Het kan dan toch niet anders of die extra lesweek houdt in dat er NOG een week voornamelijk wordt gevuld met ‘zelfstudie-uren’, ‘inval-uren’ en zo heel af en toe tussendoor nog eens een lesje van een stagiair?

   In de papieren werkelijkheid klinkt het allicht prachtig, maar in de echte werkelijkheid lijkt mij een leerling meer gebaat bij desnoods zes weken minder les krijgen, maar dan wel LES. Hoelang pikken leerlingen nog dat wij hun tijd zo verspillen? (In dat licht begrijp ik nog niet de ‘gematigd positieve’ reactie van het LAKS)

   • LAKS bewijst ONS gelijk
    Laks wordt gerund door kinderen van een jaar of 15-16. Wie denkt nu werkelijk dat zij in staat zijn de manipulaties van politiek, bonden en bestuurders te doorzien?
    Ik heb nog nooit een MR studentengeleding meegemaakt die niet werd ingepakt door het management. Het vereist een enorme volwassenheid om tegen de manageres en de besturen in een standpunt vast te houden. Zeker als de afleidingen zo gemakkelijk zijn. Leraren hebben toch veel vakantie… zal er tegen hen worden gezegd. En dan komen allerlei Hans Kok berekeningen. Men heeft geen flauw idee. Siewert niet, en die nieuwe jongen ook niet.
    Hiermee bewijzen ze feitelijk ons gelijk. Zelfs hele goede leerlingen zijn niet in staat om alles zelf uit te zoeken en zelf te sturen. Het zijn leerlingen, maar dankzij de vernieuwlers spelen ze de rol van volwassenen. O wat is Sjoerd blij met die jongens en meisjes.

 4. nog minder vakantie
  Cornielje stelt voor dat de beide kerstdagen, nieuwjaarsdag en koninginnedag onderdeel zijn van een vakantie en afgaan van het aantal vakantiedagen van 55 voor docenten (pag 45).
  Van 60 vakantiedagen naar 51!
  Klaas Wilms

 5. Als de arbeidsrechtelijke
  Als de arbeidsrechtelijke stand van zaken aan de feitelijke zou worden aangepast, zou er inderdaad minder ‘vakantie’ zijn, maar was wel een forse loonsverhoging op haar plaats.

  Vakanties (en weekends) gaan immers al voor een belangrijk deel op aan werk; het zijn de enige dagen waarop je als leraar nog een beetje je tijd zelf kunt indelen.

 6. 7 naar 6?
  Ik snap er niks meer van. Ik ben nu 15 jaar werkzaam in het Middelbaar Onderwijs en heb nog ieder jaar slechts 5 weken zomervakantie gehad i.v.m. na en voorwerk. Begrijp ik nu dat ik er een week bij krijg?

  • leuke salarissen
   Ik meen te weten dat topsporters altijd “leuke” salarissen verdienen
   Seger Weehuizen

 7. Twee dingen
  Mij vallen 3 dingen op.

  1. De inspectie controleert volgens deze commissie in de toekomst het aantal uren dat er lesgeven wordt (of lijkt mij: het aantal uren dat op papier staat), maar niet wat er in die lessen gebeurt. Dat is aan de ouders en leerlingen om te controleren. Dit is feitelijk opheffing van de onderwijsinspectie.

  2. Leraren moeten een week langer per jaar werken dan nu in de CAO staat. Het argument is dat het huidige overwerk dan binnen werktijd gedaan kan worden. Maar in de praktijk zal de hoeveelheid werk die een docent op zijn bordje krijgt natuurlijk gewoon toenemen door die extra week.

  3. Scholen mogen gaan beslissen over 2 vakantieweken en 5 losse vrije dagen (voor de leerlingen).

  Dit advies is dus een verdere terugtocht van de overheid en het overdragen van nog meer macht aan de schoolbesturen. Idioot.

  • Helaas, de VVD en het CDA
   Helaas, de VVD en het CDA leren het nooit. Ondanks de crises die over de wereld raast en die o.a. alles te maken heeft met verminderd of slecht toezicht, cq. een zich terugtrekkende overheid. In het MBO controleert de inspectie het onderwijs al niet meer, alleen nog de procedures. De financiele toestand van een aantal ROC’s is door slecht beleid en zelfverrijking inmiddels zo slecht, dat het niet zou verbazen als er een paar omvallen. Wakker worden, minister!

  • Een ding…
   ad 2

   Volgens Clemens Cornielje werken leraren nog altijd even lang nl. 1659 uren, waarvan 750 uur lesgeven op school en 909 uur voorbereiden/proefwerken maken/nakijken/…/…/…/…/…/…/../. /

   De laatste twee kleine dingetjes moeten nu op school gebeuren om de docent te dwingen een beetjes gas terug te nemen…

 8. Uitruil veel maar vast -> minder maar flexibel?
  Ik werk in het HBO en heb mijn zomervakantie van 7 naar 6 naar 5 weken zien gaan; de meivakantie is bij ons één week, liefst eentje waarin koninginnedag, pasen, hemelvaart en pinksteren allemaal vallen. In mijn beleving is de hoeveelheid werk intussen alleen maar toegenomen. Volgens de huidige CAO zou ik mijn vakantie buiten de studentenvakanties moeten kunnen opnemen, maar in de praktijk wordt dit slechts zeer beperkt en bij hoge uitzondering toegestaan. In principe is het in mijn ogen altijd een redelijke uitruil geweest: ik kan niet kiezen wanneer ik mijn vakantie opneem, maar krijg wel meer dagen (als ik ze al echt vrij heb).

  Dat de huidige ruime, maar vastliggende vakanties voor piekbelasting zorgen, snapt een kind. Dat het voor onderwijsgevenden niet altijd prettig is om aan het drukke en dure hoogseizoen gebonden te zijn, zeker als je zelf geen schoolgaande kinderen (meer) hebt, moge ook duidelijk zijn. Is er met enige creativiteit nu echt geen systeem te bedenken waarin de werkdruk veel beter wordt gespreid (zonder taakverzwaring!!) en de vakanties net zo opneembaar worden als buiten het onderwijs gebruikelijk is? Pas dan is het redelijk om aan de docentenvakanties te tornen, eerder niet.

 9. Uitrusten voor de klas
  De Haagse redactie van de Volkskrant heeft een opinie artikel geschreven over de verkorting van de zomervakantie.

 10. Vijf vrije dagen voor de leerling
  Afgezien van de weerzinwekkendheid van het nog meer inkrimpen van de vrije tijd van de leraar bevat het plan nóg een onzaligheid: de leerling krijgt vijf extra vrije dagen verspreid door het jaar heen. Ik weet niet of de leerling dit zelf mag opnemen, of dat dit roostervrije dagen zijn tbv studiedagen of zo. Wat ik wel weet is dat ik voor het hele jaar een tamelijk gedetailleerde planning heb voor de stof. Als leerlingen daar zo vijf dagen tussenuit kunnen piepen komt het niet goed met de planning.

  Tot nu toe heb ik op dat aspect van het plan nog geen reacties van dit forum gelezen……

  • Vijf vrije dagen
   Het plan is dat de school bepaalt welke dagen vrij zijn. Dat moet aan het begin van het jaar bekend gemaakt worden zodat ook de ouders dit in kunnen plannen.

  • @Hinke 5 dagen
   De 5 dagen worden door de school ingeroosterd en dan is de hele klas vrij. Te denken valt aan een dag voor rapportenvergadering, een dag voor nascholing, enz
   Dat alle docenten op dezelfde dag een rapportenvergadering hebben, lukt wel. Maar nascholing?
   In elk geval gaan er geen lesdagen af. Er komen er bij.
   Het plan zou goed kunnen zijn, als je niet al op voorhand zou weten dat we gewoon twee weken langer moeten werken, met per dag toch dezelfde werkdruk.
   Klaas Wilms

   • Kleinere klassen, minder lesuren per week
    We zouden nu wisselgeld kunnen hebben. Een week minder vakantie is prima, maar dan ook:
    – kleinere klassen
    – minder lesuren per week

    Alléén dan kan een week minder vakantie bespreekbaar zijn. Bovendien spreken we als docenten dan nu wel af dat er in de vakantie NIET meer gewerkt wordt!

  • Verbijsterend onbenul
   Het artikel zelf gebruikt de redenering: als je zeven weken vakantie hebt, dan is zes ook wel genoeg. Ja, zo kan ik het ook. Als je drie dagen vakantie hebt, dan is twee ook wel genoeg.
   Je treft, in laatste instantie, dezelfde redenering ook aan bij mensen die vinden dat je best wat mag stelen uit een supermarkt, want ‘die hebben toch wel genoeg’ of ‘ze merken het toch niet’.
   Wat een stuitende primitiviteit. Als die Volkskrantredactie eens te raden ging bij enkele van hun vele lezers die in het VO werken, dan zouden ze misschien wat voorzichtiger zijn.
   ik kan ook nog wel een leuke bedenken: mensen die in de verpleging in de nachtdienst werken, bv. zes dagen dienst, zes dagen vrij: ‘Nou, dat is wel veel hoor, dat kan best ook wel met zeven dagen dienst, vijf dagen vrij’. Zonder argumenten, zonder kennis van zaken, zonder zich te verdiepen in de redenen voor die zes dagen vrij.
   Het meest verbijsterend vind ik nog het grote aantal lezersreacties waarin mensen er blijk van geven te denken dat al die schoolvakanties VOLLEDIG vrij zijn voor ons, terwijl ze zich geen seconde afvragen of wij misschien niet in de niet-vrije weken veel harder moeten werken dan de gemiddelde werknemer. Ze hebben er echt geen idee van wat het beroep inhoudt. Dit verklaart wel waarom al die onzalige onderwijsvernielingen zo makkelijk door de Kamer gekomen zijn. De meerderheid had en heeft, net als veel van hun kiezers, geen enkel benul van de materie.

   • Op naar de
    schoolgebonden weektaken: mét eigen bureau, eigen telefoon, kasten en voor mijn part een prikklok. O ja, een plekje waar je moeilijke gesprekken met leerlingen of hun ouders kunt voeren is ook nodig. Eindelijk ‘s avonds en in het weekend vrij!

    We roepen het als leraren over onszelf af hoor. Natuurlijk zien de mensen niet hoeveel stress, hoeveel avond- en weekend- en vakantiewerk we doen. We zijn ook van de ratten besnuffeld en laten ons vervolgens door (ten onrechte) jaloerse medeburgers ook nog uitmaken voor profiteurs en luie varkens.

    Ik heb er straal genoeg van. Ik wil mijn werk op school (op een rústige plek, zoals elke hooggeschoolde medewerker in dit land) op vaste tijden kunnen doen. En dan vraag ik nog niet eens om een secretaresse en een koffiejongen.

    • Volkskrant/Bart Dirks ga je schamen
     In praktisch iedere alinea worden leraren weggezet als zeikerds en als bofkonten met zoveel vrije dagen. Hieronder een selectie.

     “Maar het blijft royaal, ondanks de werkdruk. Menigeen is jaloers op de lange zomervakantie van zeven weken.”
     Royaal? keihard nodig!

     “Kort de zomervakantie met één week in en compenseer de leerlingen door hen verspreid over het jaar vijf roostervrije dagen te geven.”
     Compenseer de leerlingen… Het zegt genoeg.

     “Toch neemt dat niet weg dat vijf vakantiedagen inzetten voor niet-lesgebonden activiteiten óók de werkdruk fors kan ontlasten.”
     Kijk wat de niet-ervaringsdeskundige nu weer uitkraamt.

     “Als het advies van de commissie-Cornielje wordt overgenomen – de staatssecretaris reageert half februari en dan volgt het debat in de Tweede Kamer – dan houden de docenten in het voortgezet onderwijs nog altijd elf weken en één dag vakantie per jaar over. Evenveel als in het basisonderwijs.”
     Nog altijd ja…

     “En zeg nou zelf: als je na zes weken zomervakantie nog niet bent uitgerust, dan lukt het na zeven weken ook niet meer. ”
     Beste Bart, kom es een jaartje meedraaien. Oh nee, doe toch maar niet. Op onbenullen zitten we niet te wachten!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.